[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 15. PHẨM KOSYA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP V Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG III (Ba Bài Kệ) PHẨM KOSYA 261. CHUYỆN HOA SEN (Tiền thân Paduma) Như tóc râu bị cắt…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 15. PHẨM KOSYA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 14. PHẨM SANKAPPA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP V Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG III (Ba Bài Kệ) PHẨM SANKAPPA 251. CHUYỆN DỤC TẦM (Tiền thân Sankappa) Không có người bắn cung…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 14. PHẨM SANKAPPA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 13. PHẨM SIGÀLA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP V Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) PHẨM SIGÀLA (Chó rừng) 241. CHUYỆN VUA CHÓ RỪNG SABBADÀTHA (Tiền thân Sabbadàtha) Kiên trì trong kiêu mạn…, Câu chuyện … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 13. PHẨM SIGÀLA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 12. PHẨM UPÀHANA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP V Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) PHẨM UPÀHANA 231. CHUYỆN CHIẾC GIÀY (Tiền thân Upàhana). Như người mua giày hư…, Câu chuyện này, khi ở Trúc … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 12. PHẨM UPÀHANA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 11. PHẨM KHÀSÀVA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP V Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) PHẨM KHÀSÀVA 221. CHUYỆN TẤM Y VÀNG (Tiền thân Kàsàva) Ai đầy những uế nhiễm…, Câu chuyện này, khi ở … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 11. PHẨM KHÀSÀVA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 10. PHẨM BIRANATTHAMBHAKA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP V Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) PHẨM BIRANATTHAMBHAKA (Ðám cỏ thơm) 211. CHUYỆN CHÀNG TRAI SOMADATTA (Tiền thân Somadatta) Thường xuyên học thuộc lòng…, Câu chuyện … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 10. PHẨM BIRANATTHAMBHAKA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 09. PHẨM NATAMDAIHA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP V Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) PHẨM NATAMDAIHA 201. CHUYỆN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanàgara) Bậc trí đã nói rằng…, Câu chuyện này, khi … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 09. PHẨM NATAMDAIHA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 08. PHẨM RUHAKA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP V Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) PHẨM RUHAKA 191. CHUYỆN TẾ SƯ RUHAKA (Tiền thân Ruhaka) Dây cung, dù bị đứt…, Câu chuyện này, khi ở … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 08. PHẨM RUHAKA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 07. PHẨM ASADISA

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP V Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) PHẨM ASADISA 181. CHUYỆN HOÀNG TỬ VÔ ÐỊCH (Tiền thân Asadisa) Vị thiện xạ, hoàng tử…, Câu chuyện này, khi … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 07. PHẨM ASADISA

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 06. PHẨM THIỆN PHÁP

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP V Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) PHẨM THIỆN PHÁP 171. CHUYỆN THIỆN PHÁP (Tiền thân Kalyàna-dhamma) Thưa Nhân chủ, ở đời…, Câu chuyện này khi ở … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP II – 06. PHẨM THIỆN PHÁP