[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 12. PHẨM MƯỜI HAI BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XII (Mười Hai Bài Kệ) PHẨM MƯỜI HAI BÀI KỆ (tiếp theo) 468. Chuyện Ðại vương Janasandha (Tiền thân Janasandha) Chúa tể Ja-na nói thế này…, Chuyên này bậc … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 12. PHẨM MƯỜI HAI BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 11. PHẨM MƯỜI HAI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XII (Mười Hai Bài Kệ) PHẨM MƯỜI HAI BÀI KỆ 464. Chuyện Tiểu Vương Điểu Kùnala (Tiền thân Culla – Kanàla) Chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 11. PHẨM MƯỜI HAI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 10. PHẨM MƯỜI MỘT BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XI (Mười Một Bài Kệ) PHẨM MƯỜI MỘT BÀI KỆ (tiếp theo) 460. Chuyện Thái Tử Yuvanjana (Tiền thân Yuvanjana) Con xin đảnh lễ đấng Quân vương.. Chuyện này … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 10. PHẨM MƯỜI MỘT BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 09. PHẨM MƯỜI MỘT BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XI (Mười Một Bài Kệ) PHẨM MƯỜI MỘT BÀI KỆ 455. Chuyện Voi Hiếu Dưỡng Mẹ (Tiền thân Màti-Posaka) Cho dù voi chúa phải đi xa…, Chuyện này Bậc … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 09. PHẨM MƯỜI MỘT BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 08. PHẨM MƯỜI BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG X (Mười Bài Kệ) PHẨM MƯỜI BÀI KỆ (tiếp theo) 447. Chuyện Đại Nhân Hộ Pháp (Tiền thân Mahà Dhamma-Pàla) Tục lệ nào hay Thánh đạo nào…, Chuyện này … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 08. PHẨM MƯỜI BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 07. PHẨM MƯỜI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG X (Mười Bài Kệ) PHẨM MƯỜI BÀI KỆ 439. Chuyện Bốn Cổng Thành (Tiền thân Catu-Dvàra) Thành sắt này xây bốn cổng cao…, Chuyện này bậc Ðạo Sư kể … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 07. PHẨM MƯỜI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 06. PHẨM CHÍN BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG IX (Chín Bài Kệ) PHẨM CHÍN BÀI KỆ (tiếp theo) 433. Chuyện Vị Khổ Hạnh Ca- Diếp Nhiều Lông Tóc (Tiền thân Lomasa Kassapa) Ðại vương sẽ giống hệt … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 06. PHẨM CHÍN BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 05. PHẨM CHÍN BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG IX (Chín Bài Kệ) PHẨM CHÍN BÀI KỆ 427. Chuyện Chim Thứu (Tiền thân Gijjha) Ðược làm bằng đám gỗ chênh vênh…, Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 05. PHẨM CHÍN BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 04. PHẨM TÁM BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG VIII (Tám Bài Kệ) PHẨM TÁM BÀI KỆ (tiếp theo) 422. Chuyện Quốc Vương Ceti (Tiền thân Cetiya) Công lý tổn thương gây hiểm họa…, Bậc Ðạo Sư kể … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 04. PHẨM TÁM BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 03. PHẨM TÁM BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG VIII (Tám Bài Kệ) PHẨM TÁM BÀI KỆ 417. Chuyện Hiền Mẫu Kaccàni (Tiền thân Kaccàni) Mặc áo trắng và tóc xõa vai…, Bậc Ðạo sư kể chuyện này … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 03. PHẨM TÁM BÀI KỆ