kinh Bổn Sanh – tập 4

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 12. PHẨM MƯỜI HAI BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH - TIỂU BỘ KINH - TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ----------o0o---------- CHƯƠNG XII (Mười Hai Bài Kệ) PHẨM MƯỜI HAI BÀI KỆ (tiếp theo) 468. Chuyện...

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 11. PHẨM MƯỜI HAI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH - TIỂU BỘ KINH - TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ----------o0o---------- CHƯƠNG XII (Mười Hai Bài Kệ) PHẨM MƯỜI HAI BÀI KỆ 464. Chuyện Tiểu Vương...

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 10. PHẨM MƯỜI MỘT BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH - TIỂU BỘ KINH - TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ----------o0o---------- CHƯƠNG XI (Mười Một Bài Kệ) PHẨM MƯỜI MỘT BÀI KỆ (tiếp theo) 460. Chuyện...

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 09. PHẨM MƯỜI MỘT BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH - TIỂU BỘ KINH - TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ----------o0o---------- CHƯƠNG XI (Mười Một Bài Kệ) PHẨM MƯỜI MỘT BÀI KỆ 455. Chuyện Voi Hiếu...

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 08. PHẨM MƯỜI BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH - TIỂU BỘ KINH - TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ----------o0o---------- CHƯƠNG X (Mười Bài Kệ) PHẨM MƯỜI BÀI KỆ (tiếp theo) 447. Chuyện Đại Nhân...

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 07. PHẨM MƯỜI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH - TIỂU BỘ KINH - TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ----------o0o---------- CHƯƠNG X (Mười Bài Kệ) PHẨM MƯỜI BÀI KỆ 439. Chuyện Bốn Cổng Thành (Tiền...

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 06. PHẨM CHÍN BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH - TIỂU BỘ KINH - TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ----------o0o---------- CHƯƠNG IX (Chín Bài Kệ) PHẨM CHÍN BÀI KỆ (tiếp theo) 433. Chuyện Vị Khổ...

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP IV – 05. PHẨM CHÍN BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH - TIỂU BỘ KINH - TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ----------o0o---------- CHƯƠNG IX (Chín Bài Kệ) PHẨM CHÍN BÀI KỆ 427. Chuyện Chim Thứu (Tiền thân...