[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 04. PHẨM BA MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VIII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XVI (Ba Mươi Bài Kệ) PHẨM BAI MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo) 511. Chuyện dục tham kỳ dị (Tiền thân Kimchanda) Vì cớ sao ngài ở bến sông…, Câu … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 04. PHẨM BA MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 03. PHẨM HAI MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VIII

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XV (Hai Mươi Bài Kệ)

PHẨM HAI MƯƠI BÀI KỆ

497- Chuyện bậc Hiền trí Màtanga (Tiền thân Màtanga)

Lão từ đâu đến, đắp y dơ…..

Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về vua Udena.

Vào thời ấy, Tôn giả Pindola Bhàradvàja phi hành từ Kỳ Viên qua không gian, thường đến tránh cơn nóng ban ngày trong vườn ngự uyển của vua Udena nước Kosambi. Chuyện kể rằng Tôn giả này trong một đời trước đã làm vua, và thọ hưởng một thời gian dài cảnh vinh quang phú quý trong chính vườn ngự uyển kia cùng đám hầu cận. Nay nhờ công đức thiện nghiệp ông đã tạo được, nên ông thường đến tọa Thiền tại đây, tránh cơn nóng ban ngày và hưởng được cực lạc do chứng đắc Thánh quả.

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 03. PHẨM HAI MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 02. TẠP PHẨM

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VIII

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XIV (TẠP PHẨM)

TẠP PHẨM

484. Chuyện cánh đồng lúa (Tiền thân Sàlikedàra)

Mùa lúa chiêm vàng thật đẹp thay..,

Chuyện này bậc Ðạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ mình.

Trường hợp này sẽ được giải thích trong Tiền thân Sàma (số 540, tập VII). Lúc ấy, bậc Ðạo sư cho gọi Tỷ-kheo này đến và hỏi:

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 02. TẠP PHẨM

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 01. PHẨM MƯỜI BA BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XIII (Mười Ba Bài Kệ)

PHẨM MƯỜI BA BÀI KỆ (tiếp theo)

474. Chuyện trái xoài (Tiền thân Amba)

Trước kia, khi trẫm bảo chàng trai..,

Chuyện này bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa).

Ðề-bà-đạt-đa không thừa nhận bậc Ðạo Sư của mình và bảo:

– Chính ta sẽ là bậc Chánh đẳng giác và Sa-môn Gotama không phải là bậc Ðạo Sư hướng dẫn của ta.

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 01. PHẨM MƯỜI BA BÀI KỆ