[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 06. ĐẠI PHẨM

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XXI (Đại Phẩm)

ĐẠI PHẨM

538. Chuyện Vương tử què câm (Tiền thân Mùga-Pakka)

Con ơi đừng lộ trí thông minh…,

Chuyện này bậc Ðạo Sư kể tại Jetavana (Kỳ Viên) về Ðại sự Xuất thế của Ngài.

Một ngày nọ, các Tỷ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường tán thán công hạnh xuất gia cao cả của đức Thế Tôn. Khi đức Thế Tôn đến hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi bàn luận đề tài gì, và khi được biết đề tài ấy, Ngài bảo:

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 06. ĐẠI PHẨM

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 05. PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XXI (Tám Mươi Bài Kệ)

PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo)

533. Chuyện tiểu Thiên nga (Tiền thân Cullahamsa)

Bầy chim không để ý gì ta…,

Đây là chuyện do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về cách Tôn giả Ànanda đã hy sinh tính mạng.

Khi những người thiện xạ được mua chuộc để sát hại đức Như Lai và người đầu tiên được Devadatta (Đề-bà-đạt-da) phái đi làm việc này đã trở về, y nói:

– Bạch Tôn giả, con không thể đoạt mạng sống của đức Thế Tôn, vì Ngài có đủ đại thần thông lực.

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 05. PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 04. PHẨM BẢY MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XX (Bảy Mươi Bài Kệ)

PHẨM BẢY MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo)

531. Chuyện Đại Đế Kusa (Tiền thân Kusa)

Quốc độ này hoan lạc ngập tràn . . .,

Đây là câu chuyện bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một Tỷ-kheo thối thất.

Chuyện kể rằng vị ấy thuộc dòng quý tộc, sống ở Sàvatthi (Xá-vệ), vì nhiệt tâm tin vào Chánh pháp nên ông xuất gia tu tập.

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 04. PHẨM BẢY MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 03. PHẨM SÁU MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XIX (Sáu Mươi Bài Kệ)

PHẨM SÁU MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo)

529. Chuyện Hiền giả Sonaka (Tiền thân Sonaka)

Một ngàn đồng trẫm tặng cho người …,

Câu chuyện này bậc Ðạo Sư kể lại trong lúc Ngài ngụ tại Kỳ Viên, về Ðại Sự Xuất thế viên mãn của Ngài.

Vào dịp này, bậc Chánh Giác ngồi ở Chánh pháp đường giữa các Tỷ-kheo trong lúc Tăng chúng đang tán thán công hạnh viên mãn của việc Ngài xuất thế, Ngài bảo:

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 03. PHẨM SÁU MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 02. PHẨM NĂM MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XVIII (Năm Mươi Bài Kệ)

PHẨM NĂM MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo)

526. Chuyện công chúa Nalinikà (Tiền thân Nalinikà)

Nhìn kia! Mặt đất cháy khô cằn…,

Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về việc một Tỳ kheo bị người vợ của thời kỳ phóng dật cũ cám dỗ.

Khi kể chuyện này, Ngài hỏi vị Tỳ kheo vì ai ông đã lạc đường. Ông đáp:

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 02. PHẨM NĂM MƯƠI BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 01. PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XVII (Bốn Mươi Bài Kệ)

PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ (tiếp theo)

521. Chuyện ba con chim (Tiền thân Tesakuna)

Điều này cha muốn hỏi Ves-san …,

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, về việc giáo giới vua Kosala.

Bấy giờ vị vua này đến nghe thuyết pháp và bậc Đạo Sư bảo vua như sau:

– Thưa Đại vương, một vị vua phải cai trị vương quốc chân chánh, vì bất cứ khi nào các quân vương bất chánh thì quần thần cũng bất chánh theo.

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 01. PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ