[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 06. ĐẠI PHẨM

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XXI (Đại Phẩm) ĐẠI…

Read More »

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 05. PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XXI (Tám Mươi Bài…

Read More »

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 04. PHẨM BẢY MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XX (Bảy Mươi Bài…

Read More »

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 03. PHẨM SÁU MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XIX (Sáu Mươi Bài…

Read More »

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 02. PHẨM NĂM MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XVIII (Năm Mươi Bài…

Read More »

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VI – 01. PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XVII (Bốn Mươi Bài…

Read More »