Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 13

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0191
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 13

Vua Tịnh Phạn sau khi nói những lời ấy, xong nghĩ đến những ngày tháng Phật tu khổ hạnh trong núi rừng mà chợt rơi nước mắt. Vua dùng kệ hỏi Phật:
Ngày trước ở trong cung
Có nhiều người hầu hạ
Chốn núi rừng vắng vẻ
Một mình làm sao yên?

Read moreKinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 13

Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 12

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0191
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 12

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại khu Hàn lâm đã nhận lời thỉnh của trưởng giả Cấp Cô Độc và biết trước ở nước Xá-vệ có nhiều người ngoại đạo tu khổ hạnh, khá thông minh tuy siêng năng tu tập nhưng chưa được giải thoát. Đức Phật cũng thấy nhân duyên hóa độ của họ đã đến, mà trong chúng thì Tôn giả Xá-lợi-phất có nhiều túc duyên với họ, vậy nên phái Tôn giả đến đó sẽ có nhiều lợi ích.
Đức Phật bèn gọi Tôn giả Xá-lợi-phất dặn nên đến trước nơi nước Xá-vệ để giúp trưởng giả Cấp Cô Độc xây dựng tinh xá. Tôn giả vâng lời Phật sang nước Xá-vệ, đến gặp trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả đem những lời ngoại đạo thách thức thưa với Tôn giả và hỏi ý của Tôn giả như thế nào, lại nói thêm:

Read moreKinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 12

Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 11

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0191
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 11

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi vua Dân-di-ta-la:
-Vua xem sắc là thường còn hay không thường còn?
Vua đáp:
-Không thường còn.
Đức Phật hỏi:
–Là khổ hay không khổ?

Read moreKinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 11

Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 10

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0191
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 10

Ô-lỗ-vĩ-loa Ca-diếp có hai người em trai là Nẵng-đề Ca-diếp và Nga-da Ca-diếp, mỗi người có hai trăm năm mươi đệ tử và đều cư ngụ bên bờ vùng hạ lưu song Ni-liên. Các học trò đều siêng năng tu tập theo pháp thức của thầy.
Một hôm, hai vị Ca-diếp ấy bỗng trông thấy những dụng cụ thờ lửa, những áo da nai, áo bằng vỏ cây, tịnh bình, gậy, giày bằng da thú của người anh trôi trên sông Ni-liên, họ rất ngạc nhiên, suy nghĩ: “Anh của ta đắc tội với vua chăng, hay bị nạn cướp, nạn nước, lửa? Vì có bị các nạn ấy mới không thể tu hành, nếu không thì sao các dụng cụ thờ lửa lại bị bỏ trôi sông như thế?”

Read moreKinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 10

Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 09

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0191
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 9

Sau khi độ sáu mươi hiền giả rồi, Đức Phật suy nghĩ: “Ai sẽ là người nên được hóa độ tiếp theo?” Ngài nhớ đến Nan-na và người con gái lớn cùng quyến thuộc của ông ở vùng Tây-nẵng-dã-nhĩ. Lúc còn tu khổ hạnh, Ngài có đi qua nhà họ và được họ cúng dường cháo sữa, mật ong, nay xét thấy căn duyên của họ đã thành thục, có thể hóa độ được. Nghĩ như thế nên sáng ngày mai, đến giờ ăn, Đức Thế Tôn ôm bình bát đi vào xóm Tây-nẵng-dã-nhĩ, tuần tự đi đến từng nhà để khất thực. Khi tới nhà Nan-na, ông ta và người con gái lớn cùng thân quyến thấy Đức Phật đến thì vô cùng vui mừng, liền vấn an Đức Phật:

Read moreKinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 09

Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 08

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0191
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 8

Sau khi chuyển pháp luân lần đầu tiên độ năm vị Tỳ-kheo xong, Đức Phật cùng các vị ấy du hành và dừng lại nghỉ bên bờ sông Phược-la-ca.
Bấy giờ tại thành Ba-la-nại, có người con của ông trưởng giả Câu-lê-ca tên là Da-xá, nhà rất giàu, có nhiều của báu. Gia đình bên mẹ thuộc một dòng họ hào phú trong nước, có nhiều nô tỳ; các nô tỳ đều trẻ tuổi, thông minh, nhiều tài nghệ, giỏi ca nhạc thường hầu hạ bên chủ.
Ngày kia, Da-xá bỗng nhiên lệnh cho các kỹ nữ trang điểm dung nhan, mặc y phục đẹp đẽ, gióng trống nổi nhạc rồi cùng quyến thuộc vui chơi suốt ngày, đến tận nửa đêm mới dừng nghỉ.

Read moreKinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 08

Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 07

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0191
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 7

Bấy giờ tại cung trời Phạm thiên, có hai vị Phạm thiên tử suy nghĩ: “Nay ở cõi Nam thiệm-bộ châu có Đức Phật Thế Tôn ra đời, vừa thành đạo trên bờ sông Ni-liên, gần hồ Ô-lô-vĩ-la, Đức Thế Tôn ấy đang ngồi kiết già dưới cội Bồ-đề đã bảy ngày đêm nhập vào Chánh định.” Hai vị Phạm thiên ấy bèn nói với nhau: -Chúng ta có đại thần lực, trong thời gian co duỗi cánh tay có thể đến được nơi đó, vậy nay chúng ta hãy mau tới đó dùng lời kệ ca ngợi Phật và xin Ngài chuyển Pháp luân cứu vớt chúng sinh.

Read moreKinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 07

Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 06

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0191
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 6

Bấy giờ Bồ-tát tìm đến nơi tu của đạo sĩ A-la-noa Ca-la-ma để tham học. Tới nơi, Bồ-tát chắp tay cung kính hỏi:
Con đường tu hành của ngài có ý nghĩa như thế nào?
A-la-noa Ca-la-ma đáp:
Ta thường tinh tấn tu tập định tuệ, thông đạt đến cảnh định Hữu tưởng thiên, người chưa biết sao?
Bồ-tát tự nghĩ: “Trí tuệ mà La-ma đã đạt được, tâm đạt đến cảnh định Hữu tưởng thiên, quả thật không dối. Với trình độ ấy Ta cũng có thể đạt được.” Nghĩ rồi, Bồ-tát liền nhập thiền định, chỉ trong chốc lát liền đạt trí tuệ thiền định như vị đạo sĩ kia và báo chỗ sở đắc của mình với đạo sĩ.

Read moreKinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 06

Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 05

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0191
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 5

Bấy giờ Ma-hạ-nẵng-ma lại đến cửa thành phía Bắc lớn tiếng hỏi:
-Người nào ở đây thức mà canh gác?
Cam Lộ Phạn vương đáp:
-Ta đang thức ở đây.
Ma-hạ-nẵng-ma nói:
-Nếu thức lo canh gác thì sẽ không có sơ sót.

Read moreKinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 05

Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 04

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Bản Duyên, Kinh số 0191
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 4

Bấy giờ Đề-bà-đạt-đa cầm cung tên ra khỏi thành Ca-tỳ-la để tập bắn, Thái tử Tất-đạt-đa biết điều ấy, nên cùng với năm trăm quyến thuộc cũng cầm cung tên ra khỏi thành. Đến nơi, Đề-bà từ xe nhắm bắn một thân cây, trúng tên cây đổ ngay. Thái tử cũng nhắm bắn một cây, cây tuy bị trúng tên đứt làm đôi nhưng vẫn đứng yên. Đề-bà-đạt-đa thấy thế hỏi Thái tử:

Read moreKinh Chúng Hứa Ma Ha Đế – quyển 04