KINH ĐẠI BẢO TÍCH – 62. PHÁP HỘI QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT THỨ SÁU MƯƠI HAI

KINH ĐẠI BẢO TÍCH PHÁP HỘI QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT THỨ SÁU MƯƠI HAI Hán dịch: Tam Tạng Cương Lương Gia Xá Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Như vậy, tôi nghe một lúc đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ … Read moreKINH ĐẠI BẢO TÍCH – 62. PHÁP HỘI QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT THỨ SÁU MƯƠI HAI

KINH ĐẠI BẢO TÍCH – 61. PHÁP HỘI VÔ TẬN Ý BỒ TÁT THỨ SÁU MƯƠI MỐT

KINH ĐẠI BẢO TÍCH PHÁP HỘI VÔ TẬN Ý BỒ TÁT THỨ SÁU MƯƠI MỐT Hán dịch: Lưu Tống, Sa Môn Trí Nghiêm và Bửu Vân Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Như vậy tôi nghe một lúc đức Phật du Vương Xá thành chỗ đi của Như Lai, ở tại nhà … Read moreKINH ĐẠI BẢO TÍCH – 61. PHÁP HỘI VÔ TẬN Ý BỒ TÁT THỨ SÁU MƯƠI MỐT

KINH ĐẠI BẢO TÍCH – 60. PHÁP HỘI NHỰT MẬT BỒ TÁT THỨ SÁU MƯƠI

KINH ĐẠI BẢO TÍCH PHÁP HỘI NHỰT MẬT BỒ TÁT THỨ SÁU MƯƠI Hán dịch: Bắc Lương, Tam Tạng Đàm Vô Sấm Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Như vậy tôi nghe đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vẫn ở Đại Bửu Phường Đình giữa hai cõi Dục và Sắc, … Read moreKINH ĐẠI BẢO TÍCH – 60. PHÁP HỘI NHỰT MẬT BỒ TÁT THỨ SÁU MƯƠI

KINH ĐẠI BẢO TÍCH – 59. PHÁP HỘI HƯ KHÔNG MỤC THỨ NĂM MƯƠI CHÍN

KINH ĐẠI BẢO TÍCH PHÁP HỘI HƯ KHÔNG MỤC THỨ NĂM MƯƠI CHÍN (Hán bộ từ quyển 150 đến quyển 154) Hán dịch: Bắc Lương, Tam Tạng Đàm Vô Sấm Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Tôi nghe như vầy: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh … Read moreKINH ĐẠI BẢO TÍCH – 59. PHÁP HỘI HƯ KHÔNG MỤC THỨ NĂM MƯƠI CHÍN

KINH ĐẠI BẢO TÍCH – 58. PHÁP HỘI BỬU TRÀNG THỨ NĂM MƯƠI TÁM

KINH ĐẠI BẢO TÍCH PHÁP HỘI BỬU TRÀNG THỨ NĂM MƯƠI TÁM (Hán bộ từ quyển 146 đến quyển 149) Hán dịch: Bắc Lương, Tam Tạng Đàm Vô Sấm Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh PHẨM ĐIỀU PHỤC MA THỨ NHẤT Như vậy, tôi nghe một lúc đức Thế Tôn Thích Ca … Read moreKINH ĐẠI BẢO TÍCH – 58. PHÁP HỘI BỬU TRÀNG THỨ NĂM MƯƠI TÁM

KINH ĐẠI BẢO TÍCH – 57. PHÁP HỘI BẤT KHẢ THUYẾT BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI BẢY

KINH ĐẠI BẢO TÍCH PHÁP HỘI BẤT KHẢ THUYẾT BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI BẢY (Hán bộ từ quyển 144 đến quyển 145) Hán dịch: Bắc Lương, Tam Tạng Đàm Vô Sấm Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Như vậy, tôi nghe một lúc Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ở … Read moreKINH ĐẠI BẢO TÍCH – 57. PHÁP HỘI BẤT KHẢ THUYẾT BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI BẢY

KINH ĐẠI BẢO TÍCH – 56. PHÁP HỘI VÔ NGÔN BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI SÁU

KINH ĐẠI BẢO TÍCH PHÁP HỘI VÔ NGÔN BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI SÁU (Hán bộ từ quyển 142 Ðến quyển 143) Hán dịch: Tam tạng Ðàm Vô Sấm-Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe đức Thế Tôn lúc ấy vẫn ở trong Ðại Bửu Phường Ðình giữa hai cõi Dục … Read moreKINH ĐẠI BẢO TÍCH – 56. PHÁP HỘI VÔ NGÔN BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI SÁU

KINH ĐẠI BẢO TÍCH – 55. PHÁP HỘI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI LĂM

KINH ĐẠI BẢO TÍCH PHÁP HỘI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI LĂM (Hán bộ từ quyển 137 Ðến quyển 141) Hán dịch: Tam tạng Ðàm Vô Sấm-Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc Ðức Phật ở trên nhà Diệu Bửu Trang Nghiêm giảng Ðường chỗ sở … Read moreKINH ĐẠI BẢO TÍCH – 55. PHÁP HỘI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI LĂM

KINH ĐẠI BẢO TÍCH – 54. PHÁP HỘI HẢI HUỆ BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI BỐN

KINH ĐẠI BẢO TÍCH PHÁP HỘI HẢI HUỆ BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI BỐN (Hán bộ từ quyển 133 đến quyển 136) Hán dịch : Tam Tạng Đàm Vô Sấm – Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn ở giữa hai cõi … Read moreKINH ĐẠI BẢO TÍCH – 54. PHÁP HỘI HẢI HUỆ BỒ TÁT THỨ NĂM MƯƠI BỐN

KINH ĐẠI BẢO TÍCH – 53. Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát Thứ Năm Mươi Ba

KINH ĐẠI BẢO TÍCH Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát Thứ Năm Mươi Ba (Hán bộ từ quyển 132) Hán Dịch: Bắc Lương, Sa Môn Thích Đạo Củng Việt Dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Lúc bấy giờ đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn ở giữa hai cõi Dục giới … Read moreKINH ĐẠI BẢO TÍCH – 53. Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát Thứ Năm Mươi Ba