KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI THỨ HAI MƯƠI CHÍN

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN Dịch Từ Hán Sang Việt Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh —o0o— PHẨM CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI THỨ HAI MƯƠI CHÍN Lúc đó, Thiên Đế cầm bình thất bảo cùng đồ cúng dường đến chỗ trà tỳ, ngọn lửa tự nhiên đồng thời tắt. Thiên Đế liền mở nắp kim quan, … Read moreKINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI THỨ HAI MƯƠI CHÍN

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM TRÀ TỲ THỨ HAI MƯƠI TÁM

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN Dịch Từ Hán Sang Việt Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh —o0o— PHẨM TRÀ TỲ THỨ HAI MƯƠI TÁM Lúc đó tất cả nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na hỏi ngài A Nan pháp tắc trà tỳ đối với Đức Như Lai. Ngài A Nan thuật lại lời … Read moreKINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM TRÀ TỲ THỨ HAI MƯƠI TÁM

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM ỨNG TẬN HƯỜN NGUYÊN THỨ HAI MƯƠI BẢY

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN Dịch Từ Hán Sang Việt Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh —o0o— PHẨM ỨNG TẬN HƯỜN NGUYÊN THỨ HAI MƯƠI BẢY Đức Phật bảo đại chúng : “ Giờ đây ta nhập Niết Bàn, cả mình ta đau nhức.” Nói vừa xong, đức Phật liền nhập sơ thiền, xuất sơ thiền … Read moreKINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM ỨNG TẬN HƯỜN NGUYÊN THỨ HAI MƯƠI BẢY

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM DI GIÁO THỨ HAI MƯƠI SÁU

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN Dịch Từ Hán Sang Việt Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh —o0o— PHẨM DI GIÁO THỨ HAI MƯƠI SÁU Lúc bấy giờ Đức Phật bảo An Nan và đại chúng : Sau khi ta diệt độ, hàng tứ chúng phải siêng hộ trì kinh Đại Bát Niết Bàn của ta. Trong … Read moreKINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM DI GIÁO THỨ HAI MƯƠI SÁU

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM KIỀU TRẦN NHƯ THỨ HAI MƯƠI LĂM

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN Dịch Từ Hán Sang Việt Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh —o0o— PHẨM KIỀU TRẦN NHƯ THỨ HAI MƯƠI LĂM Lúc bấy giờ đức Thế Tôn bảo Kiều Trần Như : “ Sắc là vô thường, do dứt sắc nầy được sắc thân thường trụ giải thoát. Thọ, tưởng, hành và … Read moreKINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM KIỀU TRẦN NHƯ THỨ HAI MƯƠI LĂM

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM CA DIẾP BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI BỐN

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN Dịch Từ Hán Sang Việt Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh —o0o— PHẨM CA DIẾP BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI BỐN Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng : “ Thế Tôn ! Đức Như Lai thương xót tất cả chúng sanh. Có thể điều phục kẻ chẳng điều phục, có thể … Read moreKINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM CA DIẾP BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI BỐN

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM SƯ TỬ HỐNG BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI BA

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN Dịch Từ Hán Sang Việt Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh —o0o— PHẨM SƯ TỬ HỐNG BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI BA Bấy giờ Đức Phật bảo tất cả đại chúng : “ Nầy các Thiện nam tử ! Các người nếu nghi là có Phật không Phật, có Pháp không … Read moreKINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM SƯ TỬ HỐNG BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI BA

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI HAI

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN Dịch Từ Hán Sang Việt Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh —o0o— PHẨM QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI HAI Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát : “ Nầy Thiện nam tử ! … Read moreKINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI HAI

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM ANH NHI HẠNH THỨ HAI MƯƠI MỐT

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN Dịch Từ Hán Sang Việt Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh —o0o— PHẨM ANH NHI HẠNH THỨ HAI MƯƠI MỐT Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : “ Thế nào gọi là Anh Nhi Hạnh ? Nầy Thiện nam tử ! Chẳng có thể đứng dậy, đi tới, đi lui, nói … Read moreKINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM ANH NHI HẠNH THỨ HAI MƯƠI MỐT

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM PHẠM HẠNH THỨ HAI MƯƠI

KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN Dịch Từ Hán Sang Việt Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh —o0o— PHẨM PHẠM HẠNH THỨ HAI MƯƠI Nầy Thiện nam tử ! Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát tu phạm hạnh như thế nào ? Bồ-Tát-Ma- Ha-Tát trụ nơi Đại-thừa Đại Niết Bàn, trụ bảy pháp lành thời phạm hạnh đầy đủ. Bảy pháp lành … Read moreKINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN: PHẨM PHẠM HẠNH THỨ HAI MƯƠI