KINH ĐẠI BI – PHẨM TRỒNG CĂN LÀNH THỨ MƯỜI BA

ĐẠI BI KINH Đời Cao Tề Thiên Trúc Ngài tam tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Thích Như Điển dịch từ Hán văn ra Việt văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000 —o0o— Quyển Thứ Năm – Phẩm … Read moreKINH ĐẠI BI – PHẨM TRỒNG CĂN LÀNH THỨ MƯỜI BA

KINH ĐẠI BI – PHẨM CÁC THÍ DỤ PHỤ THUỘC CHÁNH PHÁP THỨ MƯỜI HAI

ĐẠI BI KINH Đời Cao Tề Thiên Trúc Ngài tam tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Thích Như Điển dịch từ Hán văn ra Việt văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000 —o0o— Quyển Thứ Tư – Phẩm … Read moreKINH ĐẠI BI – PHẨM CÁC THÍ DỤ PHỤ THUỘC CHÁNH PHÁP THỨ MƯỜI HAI

KINH ĐẠI BI – PHẨM TRỒNG CĂN LÀNH THỨ MƯỜI MỘT

ĐẠI BI KINH Đời Cao Tề Thiên Trúc Ngài tam tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Thích Như Điển dịch từ Hán văn ra Việt văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000 —o0o— Quyển Thứ Ba – Phẩm … Read moreKINH ĐẠI BI – PHẨM TRỒNG CĂN LÀNH THỨ MƯỜI MỘT

KINH ĐẠI BI – PHẨM BỐ THÍ PHƯỚC ĐỨC THỨ MƯỜI

ĐẠI BI KINH Đời Cao Tề Thiên Trúc Ngài tam tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Thích Như Điển dịch từ Hán văn ra Việt văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000 —o0o— Quyển Thứ Ba – Phẩm … Read moreKINH ĐẠI BI – PHẨM BỐ THÍ PHƯỚC ĐỨC THỨ MƯỜI

KINH ĐẠI BI – PHẨM CĂN LÀNH THỨ CHÍN

ĐẠI BI KINH Đời Cao Tề Thiên Trúc Ngài tam tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Thích Như Điển dịch từ Hán văn ra Việt văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000 —o0o— Quyển Thứ Ba – Phẩm … Read moreKINH ĐẠI BI – PHẨM CĂN LÀNH THỨ CHÍN

KINH ĐẠI BI – PHẨM LỄ BÁI THỨ TÁM

ĐẠI BI KINH Đời Cao Tề Thiên Trúc Ngài tam tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Thích Như Điển dịch từ Hán văn ra Việt văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000 —o0o— Quyển Thứ Ba – Phẩm … Read moreKINH ĐẠI BI – PHẨM LỄ BÁI THỨ TÁM

KINH ĐẠI BI – PHẨM XÁ LỢI THỨ BẢY

ĐẠI BI KINH Đời Cao Tề Thiên Trúc Ngài tam tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Thích Như Điển dịch từ Hán văn ra Việt văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000 —o0o— Quyển Thứ Hai – Phẩm … Read moreKINH ĐẠI BI – PHẨM XÁ LỢI THỨ BẢY

KINH ĐẠI BI – PHẨM TRÌ CHÁNH PHÁP THỨ SÁU

ĐẠI BI KINH Đời Cao Tề Thiên Trúc Ngài tam tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Thích Như Điển dịch từ Hán văn ra Việt văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000 —o0o— Quyển Thứ Hai – Phẩm … Read moreKINH ĐẠI BI – PHẨM TRÌ CHÁNH PHÁP THỨ SÁU

KINH ĐẠI BI – PHẨM CA DIẾP THỨ NĂM

ĐẠI BI KINH Đời Cao Tề Thiên Trúc Ngài tam tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Thích Như Điển dịch từ Hán văn ra Việt văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000 —o0o— Quyển Thứ Hai – Phẩm … Read moreKINH ĐẠI BI – PHẨM CA DIẾP THỨ NĂM

KINH ĐẠI BI – PHẨM LA HẦU LA THỨ TƯ

ĐẠI BI KINH Đời Cao Tề Thiên Trúc Ngài tam tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Thích Như Điển dịch từ Hán văn ra Việt văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn, nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000 —o0o— Quyển Thứ Hai – Phẩm … Read moreKINH ĐẠI BI – PHẨM LA HẦU LA THỨ TƯ