Phẩm 13 – Thế Tôn Ký Thác

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Quang —o0o— Phẩm 13 – Thế Tôn Ký Thác Khi ấy đức Thế tôn lại đưa cánh tay vàng xoa trên đỉnh đầu Địa tạng đại sĩ mà bảo, Địa tạng, Địa tạng, thần lực của đại sĩ thật là … Read morePhẩm 13 – Thế Tôn Ký Thác

Phẩm 12 – Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Quang —o0o— Phẩm 12 – Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe Vào lúc bấy giờ, từ trên đỉnh đầu, đức Thế tôn phóng ra trăm ngàn vạn ức tia sáng lớn: tia sáng trắng và trắng lớn, tia sáng điềm … Read morePhẩm 12 – Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe

Phẩm 11 – Thần Đất Hộ Trì

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Quang —o0o— Phẩm 11 – Thần Đất Hộ Trì Bấy giờ thần đất Cứng chắc bạch đức Thế tôn, từ xưa đến nay, con chiêm ngưỡng và lễ bái vô lượng bồ tát đại sĩ, toàn là những vị mà … Read morePhẩm 11 – Thần Đất Hộ Trì

Phẩm 10 – Trắc Lượng Công Đức Bố Thí

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Quang —o0o— Phẩm 10 – Trắc Lượng Công Đức Bố Thí Địa tạng đại sĩ, lúc ấy, vâng theo uy thần của đức Thế tôn, đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, quì xuống, chắp tay mà thưa, bạch đức Thế … Read morePhẩm 10 – Trắc Lượng Công Đức Bố Thí

Phẩm 09 – Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Quang —o0o— Phẩm 9 – Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật Địa tạng đại sĩ khi ấy thưa rằng, bạch đức Thế tôn, bây giờ con xin vì những người trong thì gian vị lai mà nói đến một sự … Read morePhẩm 09 – Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật

Phẩm 08 – Các Vua Diêm La Xưng Tụng

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Quang —o0o— Phẩm 8 – Các Vua Diêm La Xưng Tụng Lúc ấy có vô số chúa quỉ, vốn ở trong dãy núi thiết vi và đã tháp tùng Diêm la thiên tử mà lên Đao lợi, cùng đến chỗ … Read morePhẩm 08 – Các Vua Diêm La Xưng Tụng

Phẩm 07 – Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Quang —o0o— Phẩm 7 – Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất Vào lúc ấy, Địa tạng đại sĩ bạch đức Thế tôn, con thấy người Diêm phù sanh tâm động niệm toàn là tội lỗi. Gặp được việc tốt thì … Read morePhẩm 07 – Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất

Phẩm 06 – Thế Tôn Tuyên Dương

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Quang —o0o— Phẩm 6 – Thế Tôn Tuyên Dương Vào lúc bấy giờ, toàn thân đức Thế tôn phóng ra ánh sáng vĩ đại, chiếu khắp cõi Phật tương đương số cát của trăm ngàn vạn ức sông Hằng, rồi … Read morePhẩm 06 – Thế Tôn Tuyên Dương

Phẩm 05 – Danh Xưng Địa Ngục

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Quang —o0o— Phẩm 5 – Danh Xưng Địa Ngục Khi ấy đại bồ tát Phổ hiền bạch đức Địa tạng, thưa đại sĩ, tôi thỉnh cầu ngài nói cho tám bộ, cho bốn chúng (40) , cho cả mọi người … Read morePhẩm 05 – Danh Xưng Địa Ngục

Phẩm 04 – Nghiệp Quả Của Người Diêm Phù

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Việt dịch: HT Thích Trí Quang —o0o— Phẩm 4 – Nghiệp Quả Của Người Diêm Phù Địa tạng đại sĩ khi ấy thưa rằng, bạch đức Thế tôn, con nhờ thần lực của đức Thế tôn mà khắp trong trăm ngàn vạn ức thế giới … Read morePhẩm 04 – Nghiệp Quả Của Người Diêm Phù