KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 28. PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch QUYỂN THỨ BẢY PHẨM “PHỒ-HIỀN BỔ-TÁT KHUYẾN-PHÁT” THỨ HAI MƯƠI TÁM 1. Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên … Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 28. PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 27. PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch QUYỂN THỨ BẢY PHẨM “DIỆU-TRANG-NGHIÊM-VƯƠNG BỒN-SỰ” THỨ HAI MƯƠI BẢY 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo hàng đại chúng rằng: ” Về thuở xưa, cách đây vô -lượng vô biên bất-khả -tư-nghì a-tăng-kỳ … Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 27. PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 26. PHẨM ĐÀ LA NI

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch QUYỂN THỨ BẢY PHẨM “ĐÀ-LA-NI” THỨ HAI MƯƠI SÁU 1. Lúc bấy giờ, ngài Dược-Vương Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trệch áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bạch … Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 26. PHẨM ĐÀ LA NI

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 25. PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch
Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

QUYỂN THỨ BẢY

PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM

1. Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán-Thế-Âm?”

Phật bảo ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát: “Thiện-nam-tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này một lòng xưng danh. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát tức thì xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát.

Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 25. PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 24. PHẨM DIỆU ÂM BỒ TÁT

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch QUYỂN THỨ BẢY PHẨM “DIỆU-ÂM BỔ-TÁT” THỨ HAI MƯƠI BỐN 1. Lúc bấy giờ, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật từ nhục kế (1) tướng đại nhân phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng … Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 24. PHẨM DIỆU ÂM BỒ TÁT

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 23. PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “DƯỢC-VƯƠNG BỔ-TÁT BỒN-SỰ” THỨ HAI MƯƠI BA 1. Lúc bấy giờ, ngài Tú-Vương-Hoa Bồ-Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ngài Dược-Vương Bồ-Tát dạo đi nơi cõi Ta-bà như thế … Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 23. PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 22. PHẨM CHÚC LỤY

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “CHÚC LỤY” THỨ HAI MƯƠI HAI 1. Lúc bấy giờ, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn: dùng tay mặt xoa … Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 22. PHẨM CHÚC LỤY

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 21. PHẨM NHƯ LAI THẦN LỰC

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “NHƯ-LAI THẦN-LỰC” THỨ HAI MƯƠI MỐT 1. Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ-Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên đó, đều … Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 21. PHẨM NHƯ LAI THẦN LỰC

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 20. PHẨM THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “THƯỜNG-BẤT-KHINH BỔ-TÁT” THỨ HAI MƯƠI 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài đại Bồ-Tát Đắc-Đại-Thế rằng : “Ông nay nên biết! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di nào thọ … Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 20. PHẨM THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 19. PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch QUYỂN THỨ SÁU PHẨM “PHÁP-SƯ CÔNG-ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Thường-Tinh-Tấn đại Bồ-Tát rằng: Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thọ trì kinh Pháp-Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, … Read moreKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA: 19. PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC