Kinh Lăng Già – Chương 10 Kệ tụng

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

CHƯƠNG X – KỆ TỤNG

KỆ TỤNG – PHẦN THỨ NHẤT

Bấy giờ Thế Tôn muốn nói lại các nghĩa rộng trong tu đa la (kinh) này nên nói bài kệ:

Các pháp không chắc thật

Đều do phân biệt sinh

Vì phân biệt là không

Bị phân biệt không có

Do hư vọng phân biệt

Mà có các thức sinh

Tám, chín thức các món

Như sóng lớn trong biển

Tập khí thường tăng trưởng (1)

Read moreKinh Lăng Già – Chương 10 Kệ tụng

Kinh Lăng Già – Chương 9 Đà La Ni

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

CHƯƠNG IX – ĐÀ LA NI

(Dhàranìparivatro nàma Navamah)

Phật dạy Đại huệ Bồ tát đại hữu tình:

Đại huệ ! Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai vì muốn ủng hộ người thọ trì kinh này, nên diễn nói chú lăng già. Nay ta cũng nói chú ấy, ông nên thọ trì.

Liền nói bài chú:

“Đát điệt tha, đổ tra, đổ tra, đổ tra, đổ tra, bát tra. bát tra, cát tra cát tra, a ma lệ, a ma lệ, tỳ ma lệ, tỳ ma lệ, nễ mế nế mế, hê mế hê mế, phược mế phược mế, cát lệ cát lệ, yết ra cát lệ, a tra mạt tra, chiết tra đốt tra, kỳ nhã tra tát phổ tra, cát địa, lạt địa bạt địa, hê mế, hê mế, đệ mế, chiết lệ chiết lệ, bát lị bát lị, hạn đệ tỳ đệ, án chiết mãn chế, đỗ trà rị đỗ trà rị, bát trà rị, át kế át kế, hê mế hê mế, đổ đổ đổ đổ, lổ lổ lổ lổ, đổ đổ đổ đổ, hổ đổ hổ đổ, hổ đổ hổ, ta bà ha.”

Read moreKinh Lăng Già – Chương 9 Đà La Ni

Kinh Lăng Già – Chương 8 Cấm ăn thịt

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

CHƯƠNG VIII – CẤM ĂN THỊT

Bấy giờ Đại huệ Bồ tát đại hữu tình lại bạch Phật rằng:

Bạch Thế tôn! Xin vì con nói các công đức và lỗi lầm của việc ăn thịt, không ăn thịt. Con cùng các Bồ tát biết nghĩa ấy rồi sẽ diễn nói cho chúng sinh ăn thịt ở hiện tại, vị lai bị các tập khí huân tập, và khiến họ bỏ vị thịt mà cầu vị pháp, đối với hết thảy mọi loài sinh lòng đại bi, thương như thương con một, ở địa vị Bồ tát, được vô thượng chính đẳng chính giác, hoặc tạm dừng ở nhị thừa rồi cuối cùng cũng thành vô thượng chính đẳng chính giác.

Read moreKinh Lăng Già – Chương 8 Cấm ăn thịt

Kinh Lăng Già – Chương 7 Phẩm Biến Hóa

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

CHƯƠNG VII – PHẨM BIẾN HÓA

Bấy giờ Đại huệ Bồ tát đại hữu tình bạch Phật:

Bạch Thế tôn! Như lai vì cớ gì thọ ký cho các bậc A la hán rằng họ sẽ chứng Vô thượng chính đẳng chính giác? Vì cớ gì mà nói rằng chúng sinh không chứng pháp Bát Niết bàn cũng thành Phật? Lại cớ gì nói từ khi Như lai mới thành Phật đến khi nhập Niết bàn, trong thời gian đó Phật không nói một chữ nào? Lại nói Như lai thường trú trong định không giác không quán? Lại nói các phật sự đều là hóa tác. Lại nói các thức sát na biến hoại. Lại nói thần Kim cang thường theo hộ vệ.

Read moreKinh Lăng Già – Chương 7 Phẩm Biến Hóa

Kinh Lăng Già – Chương 6 Sát Na Phẩm

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

CHƯƠNG VI – SÁT NA PHẨM

Bấy giờ Đại huệ Bồ tát đại hữu tình lại bạch Phật:

Bạch Thế tôn! Xin vì con nói tướng sinh diệt của uẩn, giới, xứ. Nếu không có ngã thì ai sinh, sai diệt? Vì các phàm phu bám nơi sinh diệt, không cầu hết khổ, không chứng Niết bàn.

Phật dạy:

Đại huệ! Hãy nghe kỹ. Ta sẽ nói cho ông. Này Đại huệ! Trong Như lai tạng có nhân thiện lẫn bất thiện, có thể tạo ra đời sống ở tất cả các cõi, như người đóng tuồng biến hiện các cõi, lìa ngã ngã sở, vì không biết thế nên ba duyên (cha, mẹ, và nghiệp) hòa hợp mà có quả sinh. Ngoại đạo không hiểu, chấp là có tác giả. Những gì do tập khí hư ngụy từ vô thỉ tích tụ lại gọi là tạng thức, sinh ra thất thức là chỗ ở của vô minh, như biển lớn bỗng nổi ba đào mà thể tướng của nó (nước) vẫn liên tục thường trú, không gián đoạn.

Read moreKinh Lăng Già – Chương 6 Sát Na Phẩm

Kinh Lăng Già – Chương 5 Như Lai thường hay vô thường

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

CHƯƠNG V – NHƯ LAI THƯỜNG HAY VÔ THƯỜNG

Bấy giờ Đại huệ Bồ tát đại hữu tình lại bạch Phật rằng:

Bạch Thế tôn! Đức Như lai Ứng chính đẳng giác là thường hay vô thường?

Phật dạy:

Đại huệ! Đức Như lai Ứng chính đẳng giác không thường, cũng không vô thường. Vì sao? Vì cả hai quan niệm ấy đều lỗi. Sao là lỗi? Đại huệ! Nếu nói Như lai là thường, thì bị lỗi năng tác; hết thảy ngoại đạo nói năng tác là thường. Nếu Như lai là vô thường, thì bị lỗi sở tác, đồng với các uẩn có tướng (qualifying) và sở tướng (qualified), rốt cuộc sẽ đoạn diệt thành không có. Thế mà Như lai thì thật không đoạn diệt.

Read moreKinh Lăng Già – Chương 5 Như Lai thường hay vô thường

Kinh Lăng Già – Chương 4 Hiện chứng

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

CHƯƠNG IV – HIỆN CHỨNG

Bấy giờ Đại huệ Bồ tát đại hữu tình lại bạch Phật:

Bạch Thế tôn! Xin vì con nói tướng “Nhập diệt thứ đệ tương tục” (Nirodhakramànusamdhilaksana) của hết thảy Thanh văn Duyên giác, khiến con cùng các Bồ tát đại hữu tình khéo biết tướng ấy khỏi bị mê hoặc bởi lạc thú “diệt tận định” (nirodhasukkasamàpatti), không sa vào lầm lẫn của nhị thừa, ngoại đạo.

Read moreKinh Lăng Già – Chương 4 Hiện chứng

Kinh Lăng Già – Chương 3 Vô Thường

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

CHƯƠNG III – VÔ THƯỜNG

(anityatìparivatro Màmattrìyah)

Bấy giờ Phật bảo Đại huệ Bồ tát đại hữu tình:

Nay ta sẽ vì ông nói các tướng sai biệt của thân do ý sinh. Ông hãy nghe kỹ, khéo suy nghĩ.

Xin vâng, bạch Thế Tôn.

Này Đại huệ ! Thân do ý sinh có 3 loại, ấy là: 1. Nhập tam muội ý sinh thân là thân do nhập pháp lạc tam muội mà thành. 2. Giác pháp tự tính ý sinh thân, là thân do biết rõ tự tính các pháp mà thành. 3. Chủng loại câu sinh vô tác hành ý sinh thân, là thân sinh ra theo đủ các loài nhưng không có tác hành. Các bậc tu hành nhập sơ địa rồi dần chứng được các thân ấy.

Read moreKinh Lăng Già – Chương 3 Vô Thường

Kinh Lăng Già – Chương 2 Thực hành tất cả Pháp

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

CHƯƠNG II – THỰC HÀNH TẤT CẢ PHÁP

Đại Huệ Bồ tát cùng Ma đế Bồ tát những vị đã viếng các cõi Phật, bấy giờ nương uy thần Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng Phật cung kính nói bài tụng:

Read moreKinh Lăng Già – Chương 2 Thực hành tất cả Pháp

Kinh Lăng Già – Chương 1 Vua Lăng Già thưa hỏi

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

CHƯƠNG I – VUA LĂNG GIÀ THƯA HỎI

Như vậy tôi nghe, vào thời gian Phật cùng chúng đại tỳ kheo và đại Bồ tát ở trong thành Lăng già trên đỉnh núi Ma la dà bên biển lớn. Các vị này đều đã thông đạt năm pháp, ba tự tính, tám thức, hai vô ngã, hiểu rõ nghĩa cảnh giới do tự tâm hiện, dạo chơi trong vô số tam muội, tự tại, mười lực và sáu thần thông. Tuy hiện đủ loại hình và phương tiện để điều phục chúng sinh, kỳ thực các Ngài xuất thân từ các cõi Phật, được chư Phật lấy nước cam lộ rưới đầu. Bồ tát Đại Huệ là bậc thượng thủ.

Read moreKinh Lăng Già – Chương 1 Vua Lăng Già thưa hỏi