Kinh Lục Độ Tập: 91 – Kinh Vua Phạm Ma

KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN VI – MINH ĐỘ VÔ CỰC

91 – Kinh Vua Phạm Ma.

Nghe như vầy:

Một thời Đức Phật ở nơi khu lâm viên Kỳ-đà cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Đức Phật bảo các vị Tỳ-kheo:

-Các ông tu đức, phụng hành các điều lành ắt được phước lớn. Ví như nông phu, trước có ruộng tốt, cày bừa kỹ càng, mưa thấm thích hợp điều hòa, gieo hạt đúng lúc, lúc mọc lên gặp tiết, làm sạch cỏ rác, lại không bị tai hại, thì lo gì mà không thu hoạch tốt.

Thuở xưa, vào đời trước, khi Ta chưa thành Phật, lòng yêu thương rộng rãi cùng khắp, cứu giúp chúng sinh như mẹ hiền nuôi con đỏ. Ta làm như thế suốt bảy năm, lòng nhân công đức tỏ rõ, nên khi mạng chung, hồn linh được sinh lên làm vua Phạm thiên hiệu là Phạm Ma. ở ngôi trời ấy trải qua bảy lần thành hoại của trời đất. Khi kiếp muốn hoại, Ta liền sinh lên cõi trời Ước tịnh thứ mười lăm, Sau đó thay đổi, lại về cõi Phạm thiên thanh tịnh không dục. Chốn ấy an nhiên, sau xuống cõi trời Đao-lợi làm vua ba mươi sáu phen, cung điện bảy báu, ăn uống, quần áo, âm nhạc thảy đều an nhiên

Read moreKinh Lục Độ Tập: 91 – Kinh Vua Phạm Ma

Kinh Lục Độ Tập: 90 – Kinh Vua Sát Vi

KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN VI – MINH ĐỘ VÔ CỰC

90 – Kinh Vua Sát Vi

Thuở xưa, Bồ-tát làm đại quốc vương tên là Sát Vi, chí trong hạnh sạch, chỉ quy y ba ngôi báu, xem đọc kinh Phật lắng lòng hiểu nghĩa, thấy rõ nguồn gốc của con người vốn tự vô sinh. Nguyên khí mạnh là đất, mềm nhuyễn là nước, nóng là lửa, lay động là gió, bốn thứ ấy hòa hợp thần thức sinh ra, bậc Thượng trí có thể biết, nên ngừng dục, rỗng lòng, thần thức trở về với gốc không. Nhân đó, ngài bèn thề:

Read moreKinh Lục Độ Tập: 90 – Kinh Vua Sát Vi

Kinh Lục Độ Tập: 89 – Kinh Vua Kính Diện

KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN VI – MINH ĐỘ VÔ CỰC

89 – Kinh Vua Kính Diện.

Nghe như vầy:

Một thời Đức Phật ở trong khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Đến giờ ăn, chúng Tỳ-kheo mang bình bát vào thành khất thực, mà trời chưa đứng bóng nên lòng đều nghĩ nói: “Vào thành sớm quá, chúng ta nên đến giảng đường của Phạm chí đạo khác ngồi nghỉ chốc lát”. Mọi người đều nói: “Được”. Rồi họ liền kéo đến chỗ đó, cùng các Phạm chí hỏi thăm nhau, rồi ngồi vào chỗ. Khi ấy, các Phạm chí cùng nhau tranh cãi về kinh điển, phần khúc mắc không giải được, chuyển sang oán giận, bài bác nhau, nói:

Read moreKinh Lục Độ Tập: 89 – Kinh Vua Kính Diện

Kinh Lục Độ Tập: 88 – Kinh A-ly-niệm-di

KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN VI – MINH ĐỘ VÔ CỰC

88 – Kinh A-ly-niệm-di

Nghe như vầy:

Một thời Đức Phật ở tại xóm Ưu-lê thuộc Xá-vệ. Lúc ấy, sau bữa ngọ trai, các Tỳ-kheo ngồi lại ở giảng đường, riêng cùng bàn luận:

-Mạng người ngắn ngủi, thân yên ổn không được bao lâu, sẽ phải đến đời sau rồi! Trời, người, các vật… không gì sinh ra mà không chết, những người ngu tối, keo kiệt khổng biết bố thí, không vâng giữ kinh đạo, cho làm thiện không phúc, làm ác không bị họa nặng, buông lòng, thả chí, không việc ác nào mà không làm, trái lời Phật dạy, về sau dù hối hận phỏng có ích gì!

Read moreKinh Lục Độ Tập: 88 – Kinh A-ly-niệm-di

Kinh Lục Độ Tập: 87 – Kỉnh Vua Ma-điều

KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN VI – MINH ĐỘ VÔ CỰC

87 – Kỉnh Vua Ma-điều

Nghe như vầy:

Một thời Đức Thế Tôn ở nước Vô-di, ngồi bên gốc cây, dung mạo rực rỡ hơn cả vàng tía, vui vẻ mà cười, miệng phóng hào quang năm sắc. Bấy giờ, ai trông thấy, không ai là không vui thích, đều ca ngợi:

-Thật đúng là Đấng Thiên Trung Thiên!

Tôn giả A-nan sửa lại y phục, cúi đầu thưa:

-Đức Thế Tôn cười hẳn là muốn cứu độ chúng sinh tối tăm?

Read moreKinh Lục Độ Tập: 87 – Kỉnh Vua Ma-điều

Kinh Lục Độ Tập: 86 – Kinh Nho Đồng Thọ Ký

KINH LỤC ĐỘ TẬP Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư. Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh QUYỂN VI – MINH ĐỘ VÔ CỰC 86 – Kinh Nho Đồng Thọ Ký Thuở xưa, Bồ-tát sinh ở nước Bát-ma, làm Phạm chí tên là Nho Đồng, tự tìm thầy … Read moreKinh Lục Độ Tập: 86 – Kinh Nho Đồng Thọ Ký

Kinh Lục Độ Tập: 85 – Kinh Bồ-tát Dùng Trí Tuệ Xa Rời vợ Quỷ

KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN VI – MINH ĐỘ VÔ CỰC

85 – Kinh Bồ-tát Dùng Trí Tuệ Xa Rời vợ Quỷ.

Thuở xưa, Bồ-tát làm ngựời phàm, năm lên mười sáu tuổi tánh khí thông minh, học nhiều thấy rộng, không kinh nào là không thấu triệt, luyện kỹ nghĩ sâu về đạo thuật của các kinh, xem kinh nào là đúng nhất, đạo nào là an nhất; Suy nghĩ rồi bùi ngùi nói:

-Chỉ có kinh Phật là đúng nhất, đạo vô vi là an nhất.

Lại nghĩ:

-Ta dốc giữ lấy điều đúng và ở chỗ yên ấy. Cha mẹ muốn cưới vợ cho, Bồ-tát buồn bã nói:

-Họa về yêu quái dữ nhất không gì lớn hơn sắc. Nếu yêu quỷ đến thì đạo đức mất. Ta không chạy trốn chắc bị sói nuốt thôi!

Read moreKinh Lục Độ Tập: 85 – Kinh Bồ-tát Dùng Trí Tuệ Xa Rời vợ Quỷ

Kinh Lục Độ Tập: 84 – Kinh Vua Nước Già-La

KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN VI – MINH ĐỘ VÔ CỰC

84 – Kinh Vua Nước Già-La

Thuở xưa, vua nước Già-la, vì người chánh hậu không con nối dối, nên rất buồn rầu, ra lệnh:

-Bà về bên nhà cha mẹ, tìm phép gì cho có con nối dõi, trở lại đây ta sẽ không làm tội.

Hoàng hậu khóc lóc từ giã, thề sẽ quyên sinh, bèn gieo mình xuống núi sâu, rớt vào rừng rậm. Trời Đế Thích cảm động, nói:

-Hoàng hậu của vua này đời trước là chị của ta, nay không con nối dõi mà phải bỏ thân nơi núi hiểm.

Read moreKinh Lục Độ Tập: 84 – Kinh Vua Nước Già-La

Kinh Lục Độ Tập: 83 – Kinh Tu La

KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN VI – MINH ĐỘ VÔ CỰC

83 – Kinh Tu La

Nghe như vầy:

Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ, với một ngàn hai trăm vị Tỳ-kheo, một vạn vị Bồ-tát cùng an tọa. Đệ tử thứ nhất là Thu Lộ Tử, đến trước Đức Phật cúi đầu quỳ gốì, bạch:

-Xa-nặc từ kiếp xưa có công sức gì mà khi Bồ-tát ở nhà sẽ làm Phi hành hoàng đế, lại khuyên bỏ nước vào núi học đạo, tự chứng đắc quả vị Phật, cứu vớt chúng sinh, công đức vòi vọi, đến cõi diệt độ? Nguyện xin Đức Thế Tôn nói rõ nguồn gốc.

Read moreKinh Lục Độ Tập: 83 – Kinh Tu La

Kinh Lục Độ Tập: 82 – Na Lại và Đề Kỳ La Bồ Tát

KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN V – THIỀN ĐỘ VÔ CỰC

82 – Na Lại và Đề Kỳ La Bồ Tát

Thuở xưa, có hai vị Bồ-tát, chí hạnh thanh tịnh, bên trong lặng, vô dục, bên ngoài như vàng trời, lìa bỏ lũ uế trược, vào sông nơi núi đầm, khoét đá làm nhà, ở yên chí tịnh, áo cỏ, chiếu rơm, ăn trái cây, uống nước suối, thanh tịnh vô vi, tâm ý như hư không, gồm đủ bốn Thiền, chứng được trí năm thông: Một là có thể nhìn thấu suốt, không chỗ xa nào là không thấy. Hai là có thể nghe thổng, không tiếng nhỏ nào là không nghe. Ba là có thể bay lượn vào ra, khống gì ngăn trở được. Bốn là có thể biết rõ các ý niệm trong lòng chúng sinh khắp mười phương. Năm là có thể tự biết những thay đổi của đời mình từ vô số kiếp đến nay. Phạm vương, Đế Thích, Tiên thánh các Trời, Rồng, Quỷ…

Read moreKinh Lục Độ Tập: 82 – Na Lại và Đề Kỳ La Bồ Tát