KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXIX

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh ———————————————————————- QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN PHẨM TỊNH PHẬT QUỐC THỨ TÁM MƯƠI HAI Bấy giờ Ngài Tu Bồ Ðề suy nghĩ: Những gì là Ðại Bồ Tát đạo? Bồ Tát an trụ đạo ấy … Read moreKINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXIX

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXVIII

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh ———————————————————————- QUYỂN THỨ HAI MƯƠI TÁM PHẨM THẬT TẾ THỨ TÁM MƯƠI Ngài Tu Bồ Ðề bạch đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh rốt ráo bất khả đắc thì Bồ Tát vì … Read moreKINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXVIII

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXVII

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh ———————————————————————- QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY PHẨM TỨ NHIẾP THỨ BẢY MƯƠI TÁM (tiếp theo) Ðức Phật bảo Ngài Tu Bồ Ðề: “Thế nào là tứ vô sở úy? Ðức Phật nói lời thành thiệt … Read moreKINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXVII

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXVI

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh ———————————————————————- QUYỂN THỨ HAI MƯƠI SÁU PHẨM LỤC DỤ THỨ BẢY MƯƠI BẢY Ngài Tu Bồ Ðề bạch Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là ở trong các pháp vô tướng tự tướng không … Read moreKINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXVI

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXV

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh ———————————————————————- QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẨM TAM THỨ ÐỆ HÀNH THỨ BẢY MƯƠI LĂM Lúc Ngài Tu Bồ Ðề bạch đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu có pháp tướng hãy còn chẳng được … Read moreKINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXV

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXIV

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh ———————————————————————- QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BỐN PHẨM ÐẠO THỌ THỨ BẢY MƯƠI MỐT Ngài Tu Bồ Ðề thưa: “ Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật này rất sâu. Chư đại Bồ Tát … Read moreKINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXIV

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXIII

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh ———————————————————————- QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA PHẨM ÐẠI PHƯƠNG TIỆN THỨ SÁU MƯƠI CHÍN Khi đó Ngài Tu Bồ Ðề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Ðại Bồ Tát đó thành tựu sức phương tiện như … Read moreKINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXIII

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXII

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh ———————————————————————- QUYỂN THỨ HAI MƯƠI HAI PHẨM CHÚC LỤY THỨ SÁU MƯƠI SÁU Khi đó Thiên Ðế Thích Ðề Hoàn Nhơn thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Tôi nói như vậy, đáp như vậy, có phải … Read moreKINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXII

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXI

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh ———————————————————————- QUYỂN THỨ HAI MƯƠI MỐT PHẨM MA SẦU THỨ SÁU MƯƠI HAI Khi đó Thích Ðề Hoàn Nhơn thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật này rất sâu khó thấy, không … Read moreKINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XXI

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XX

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh ———————————————————————- QUYỂN THỨ HAI MƯƠI PHẨM HẰNG GIÀ ĐỀ BÀ THỨ NĂM MƯƠI CHÍN Bấy giờ trong đại chúng có một nữ nhơn tên Hằng Già Đề Bà, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo … Read moreKINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN XX