KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXVI BRAHMANA VAGGA – THE BRAHMANA – PHẨM BÀ LA MÔN(205)

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971 TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995 Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa … Read moreKINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXVI BRAHMANA VAGGA – THE BRAHMANA – PHẨM BÀ LA MÔN(205)

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXV BHIKKHU VAGGA – THE BHIKKHU – PHẨM TỲ KHEO

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971 TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995 Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa … Read moreKINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXV BHIKKHU VAGGA – THE BHIKKHU – PHẨM TỲ KHEO

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXIV TANHAA VAGGA – CRAVING – PHẨM THAM ÁI

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971 TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995 Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa … Read moreKINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXIV TANHAA VAGGA – CRAVING – PHẨM THAM ÁI

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXIII NAAGA VAGGA – THE ELEPHANT – PHẨM VOI

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971 TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995 Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa … Read moreKINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXIII NAAGA VAGGA – THE ELEPHANT – PHẨM VOI

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXII NIRAYA VAGGA – WOEFUL STATE – PHẨM ÐỊA NGỤC

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971 TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995 Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa … Read moreKINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXII NIRAYA VAGGA – WOEFUL STATE – PHẨM ÐỊA NGỤC

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXI PAKINNAKA VAGGA – MISCELLANEOUS – PHẨM TẠP

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971 TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995 Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa … Read moreKINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XXI PAKINNAKA VAGGA – MISCELLANEOUS – PHẨM TẠP

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XX MAGGA VAGGA – THE PATH – PHẨM ÐẠO

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971 TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995 Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa … Read moreKINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XX MAGGA VAGGA – THE PATH – PHẨM ÐẠO

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XIX DHAMMATTHA VAGGA – THE JUST OR RIGHTEOUS – PHẨM PHÁP TRỤ (143)

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971 TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995 Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa … Read moreKINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XIX DHAMMATTHA VAGGA – THE JUST OR RIGHTEOUS – PHẨM PHÁP TRỤ (143)

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XVIII MALA VAGGA – IMPURITIES OR TAINTS – PHẨM CẤU UẾ

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971 TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995 Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa … Read moreKINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XVIII MALA VAGGA – IMPURITIES OR TAINTS – PHẨM CẤU UẾ

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XVII KODHA VAGGA – ANGER – PHẨM PHẪN NỘ

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971 TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995 Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa … Read moreKINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) – Phẩm XVII KODHA VAGGA – ANGER – PHẨM PHẪN NỘ