KINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI HAI

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn Quyển Thứ Mười Hai Bụi cõi tâm niệm khá đếm biết. Nước trong biển lớn khá uống hết. Hư không lường đặng … Read moreKINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI HAI

KINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn Quyển Thứ Mười Một Tướng tốt như không chẳng thể lường Quá hơn ngàn nhựt phóng quang minh Ðều như lửa huyễn … Read moreKINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT

KINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn Quyển Thứ Mười Phật ở tạng chân như pháp giới Không sắc không hình không các nhỏ. Chúng sinh xem thấy các … Read moreKINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI

KINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ CHÍN

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn Quyển Thứ Chín Ðức Phật Vô Biên như biển lớn Vô hạn báu mầu nhóm ở trong Nước đức trí tuệ trấn … Read moreKINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ CHÍN

KINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ TÁM

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn Quyển Thứ Tám Thân phật chói rực như núi vàng Thanh tịnh riêng lạ không sánh bằng Cũng như diệu cao công … Read moreKINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ TÁM

KINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ BẢY

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn Quyển Thứ Bảy Mặt Phật dường như trăng sạch đầy (tròn) Cũng như ngàn nhựt phóng quang minh Sáng tròn chiếu khắp … Read moreKINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ BẢY

KINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ SÁU

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn Quyển Thứ Sáu Môn từ thanh tịnh số bụi cõi Chúng sinh một tướng mầu Như Lai Mỗi mỗi các tướng không … Read moreKINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ SÁU

KINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ NĂM

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn Quyển Thứ Năm Bốn tám tướng đoan nghiêm mấu nhiệm Tăng kỳ ba kiếp lớn tu ra. Mặt như trăng đầy mắt … Read moreKINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ NĂM

KINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ TƯ

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn Quyển Thứ Tư Trên trời dưới trời không bằng Phật. Mười phương các cõi cũng chẳng sánh. Trong đời chỗ có ta … Read moreKINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ TƯ

KINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ BA

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn Quyển Thứ Ba Ðại từ đại bi thương chúng sanh Ðại hỉ đại xả cứu hàm thức Tướng tốt sáng suốt để … Read moreKINH VẠN PHẬT – QUYỂN THỨ BA