KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN X

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM HT THÍCH DUY LỰC việt dịch ———0o0——– QUYỂN MƯỜI IV – MA HÀNH ẤM – A Nan! Người tu thiền định, khi dứt được Tưởng Ấm, những mộng tưởng bình thường tiêu sạch, thức, ngủ thường như một, chẳng còn đuổi theo cảnh trần, cái giác minh vắng lặng như hư … Read moreKINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN X

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN IX

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM HT THÍCH DUY LỰC việt dịch ———0o0——– QUYỂN CHÍN SẮC GIỚI SƠ THIỀN l.          A Nan! Tất cả người tu tâm trong thế gian chẳng nhờ Thiền Na thì chẳng có trí huệ; nếu được giữ thân chẳng dâm dục, khi đi khi ngồi, niệm tưởng đều không, ái nhiễm … Read moreKINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN IX

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN VIII

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM HT THÍCH DUY LỰC việt dịch ———0o0——– QUYỂN TÁM   – A Nan! Như vậy chúng sanh trong mỗi loài đều gồm đủ 12 thứ điên đảo, cũng như dụi mắt thấy hoa đốm lăng xăng, thảy đều từ diệu tâm sáng tỏ vọng sanh điên đảo, nên có đủ thứ … Read moreKINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN VIII

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN VII

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM HT THÍCH DUY LỰC việt dịch ———0o0——– QUYỂN BẢY   – A Nan! Ngươi hỏi cách nhiếp tâm, trước ta đã nói về pháp môn vi diệu, tu tập Tam Ma Địa. Người cầu đạo bồ đề trước tiên phải giữ bốn thứ luật nghi kể trên, trong sáng như băng … Read moreKINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN VII

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN VI

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM HT THÍCH DUY LỰC việt dịch ———0o0——– QUYỂN SÁU   Lúc bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật: – Con nhớ khi xưa, từ vô số hằng sa kiếp trước có Phật Quán Thế Âm ra đời, con phát tâm Bồ Đề nơi Phật … Read moreKINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN VI

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN V

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM HT THÍCH DUY LỰC việt dịch ———0o0——– QUYỂN NĂM   A Nan bạch Phật rằng: – Như Lai dù đã khai thị nghĩa thứ hai, nhưng con xét những người mở thắt kết, nếu chẳng biết cái gốc của thắt kết, thì con tin chắc người ấy chẳng bao giờ mở … Read moreKINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN V

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN IV

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM HT THÍCH DUY LỰC việt dịch ———0o0——– QUYỂN BỐN   Lúc bấy giờ, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử ở trong chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo tay phải, quỳ gối chân phải, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: – Thế Tôn có oai … Read moreKINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN IV

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN III

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM HT THÍCH DUY LỰC việt dịch ———0o0——– QUYỂN BA LỤC NHẬP – Lại nữa, A Nan! Sao nói Lục Nhập vốn là Như Lai Tạng, cũng là diệu tánh chơn như? l.          NHÃN NHẬP VỐN VÔ SANH – Ví như dùng mắt ngó hẳn một chỗ, lâu tự mỏi mệt, … Read moreKINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN III

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN II

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM HT THÍCH DUY LỰC việt dịch ———0o0——– QUYỂN HAI   Lúc bấy giờ, A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thỉ đến nay, lạc mất bản tâm, lầm nhận bóng phân biệt của nhân duyên căn trần, hôm nay khai ngộ, … Read moreKINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN II

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN I

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM HT THÍCH DUY LỰC việt dịch ———0o0——– QUYỂN MỘT Tôi nghe như vầy: Lúc bấy giờ tại tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, Đức Phật và chúng Đại Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là Đại A La Hán, đã ra khỏi luân hồi, đầy … Read moreKINH THỦ LĂNG NGHIÊM – QUYỂN I