Sám Thị Nước Từ Bi – Kinh Thủy Sám – quyển hạ

SÁM THI NƯỚC TỪ BI
(KINH THỦY SÁM)
(Cuốn Hạ)

NGHI THỨC TỤNG NIỆM
(Không tụng những chữ viết nghiêng)

KHAI KINH

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH:
Án Lam (7 lần)

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH THÂN, MIỆNG, Ý: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, dạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

Read moreSám Thị Nước Từ Bi – Kinh Thủy Sám – quyển hạ

Sám Thị Nước Từ Bi – Kinh Thủy Sám – quyển trung

SÁM THI NƯỚC TỪ BI
(KINH THỦY SÁM)
(Cuốn Trung)

NGHI THỨC TỤNG NIỆM
(Không tụng những chữ viết nghiêng)

KHAI KINH

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH:
Án Lam (7 lần)

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH THÂN, MIỆNG, Ý: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, dạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

Read moreSám Thị Nước Từ Bi – Kinh Thủy Sám – quyển trung

Sám Thi Nước Từ Bi – Kinh Thủy Sám – quyển thượng

Sám Thi Nước Từ Bi
(KINH THỦY SÁM)
(Cuốn Thượng)

NGHI THỨC TỤNG NIỆM
(Không tụng những chữ viết nghiêng)

KHAI KINH

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH:
Án Lam Tóa Ha (7 lần)

CHÂN NGÔN LÀM SẠCH THÂN, MIỆNG, Ý:
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

Read moreSám Thi Nước Từ Bi – Kinh Thủy Sám – quyển thượng