Phân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Phát Lộ (Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ) – Chương Ưng Học Pháp (Sekhiyakaṇḍaṃ) – Chương Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng (Adhikaraṇasamathā dhammā)

TẠNG LUẬT PALI – BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHEO NI
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch
—o0o—

V. CHƯƠNG PĀṬIDESANĪYA
(ƯNG PHÁT LỘ)

Bạch chư đại đức ni, tám điều pāṭidesanīya (ưng phát lộ) này được đưa ra đọc tụng.

[484] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

– Vì sao các tỳ khưu ni lại yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?

Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, …(như trên)…, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

Read morePhân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Phát Lộ (Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ) – Chương Ưng Học Pháp (Sekhiyakaṇḍaṃ) – Chương Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng (Adhikaraṇasamathā dhammā)

Phân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Đối Trị (Pācittiyakaṇḍaṃ) – Phần Sản Phụ và Phần Thiếu Nữ

TẠNG LUẬT PALI – BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHEO NI
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch
—o0o—

IV. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt)

PHẦN SẢN PHỤ – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT:

[364] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ mang thai. Cô ấy đi khất thực. Dân chúng đã nói như vầy:

– Hãy bố thí đồ khất thực cho ni sư. Ni sư mang bào thai nặng nề!

Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

– Tại sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ mang thai?

Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, …(như trên)…, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

Read morePhân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Đối Trị (Pācittiyakaṇḍaṃ) – Phần Sản Phụ và Phần Thiếu Nữ

Phân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Đối Trị (Pācittiyakaṇḍaṃ) – Phần Nhà Triển Lãm Tranh và Phần Tu Viện

TẠNG LUẬT PALI – BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHEO NI
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch
—o0o—

IV. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt)

PHẦN NHÀ TRIỂN LÃM TRANH – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT:

[295] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, tranh ảnh gợi cảm được thực hiện ở nhà triển lãm tranh nơi công viên của đức vua Pasenadi xứ Kosala. Nhiều người đi để xem nhà triển lãm tranh. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư cũng đã đi để xem nhà triển lãm tranh. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

– Tại sao các tỳ khưu ni lại đi để xem nhà triển lãm tranh, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?

Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, …(như trên)…, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

Read morePhân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Đối Trị (Pācittiyakaṇḍaṃ) – Phần Nhà Triển Lãm Tranh và Phần Tu Viện

Phân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Đối Trị (Pācittiyakaṇḍaṃ) – Phần Lõa Thể và Phần Dùng Chung

TẠNG LUẬT PALI – BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHEO NI
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch
—o0o—

IV. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ) (tt)

PHẦN LÕA THỂ – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT:

[220] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu ni lõa thể tắm chung với các cô gái điếm ở một bến tắm nơi giòng sông Aciravatī. Các cô gái điếm đã chế giễu các tỳ khưu ni ấy rằng:

– Các bà đại đức ơi, vì điều gì mà các bà thực hành Phạm hạnh trong lúc đang còn trẻ vậy? Chớ không phải các dục lạc là nên được thỏa thích hay sao? Khi nào trở nên già cả, khi ấy các bà sẽ thực hành Phạm hạnh, như thế các bà sẽ vơ được cả hai mối lợi.

Read morePhân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Đối Trị (Pācittiyakaṇḍaṃ) – Phần Lõa Thể và Phần Dùng Chung

Phân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Đối Trị (Pācittiyakaṇḍaṃ) – Phần Tỏi và Phần Bóng Tối

TẠNG LUẬT PALI – BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHEO NI
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch
—o0o—

IV. CHƯƠNG PĀCITTIYA
(ƯNG ĐỐI TRỊ)

Bạch chư đại đức ni, một trăm sáu mươi sáu điều pācittiya (ưng đối trị) này được đưa ra đọc tụng.

PHẦN TỎI – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT:

[147] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu ni về tỏi (nói rằng): “Các ni sư nào có nhu cầu về tỏi, tôi dâng tỏi.” Và người canh ruộng được ra lệnh rằng: “Nếu các tỳ khưu ni đi đến, hãy dâng cho mỗi một vị tỳ khưu ni hai ba bó.”

Vào lúc bấy giờ, trong thành Sāvatthi có lễ hội. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều không còn. Các tỳ khưu ni đã đi đến nam cư sĩ ấy và đã nói điều này:

– Này đạo hữu, có nhu cầu về tỏi.

– Thưa các ni sư, không có. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều hết cả. Xin hãy đi đến ruộng.

Read morePhân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Đối Trị (Pācittiyakaṇḍaṃ) – Phần Tỏi và Phần Bóng Tối

Phân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Xả (Nissaggiyakaṇḍaṃ)

TẠNG LUẬT PALI – BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHEO NI
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch
—o0o—

III. CHƯƠNG NISSAGGIYA (ƯNG XẢ)

Bạch chư đại đức ni, ba mươi điều nissaggiya pācittiya (ưng xả đối trị) này được đưa ra đọc tụng.

PHẦN BÌNH BÁT – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT:

[93] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư thực hiện việc tích trữ nhiều bình bát. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

– Tại sao các tỳ khưu ni lại thực hiện việc tích trữ nhiều bình bát? Không lẽ các tỳ khưu ni sẽ làm việc buôn bán bình bát hay sẽ lập nên gian hàng gốm sứ?

Read morePhân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Ưng Xả (Nissaggiyakaṇḍaṃ)

Phân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Mười Bảy Pháp (Sattarasakaṇḍaṃ)

TẠNG LUẬT PALI – BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHEO NI
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch
—o0o—

II. CHƯƠNG MƯỜI BẢY PHÁP (SATTARASAKAṆḌAṂ)

Bạch chư đại đức ni, mười bảy điều saṅghādisesa (tăng tàng) này được đưa ra đọc tụng.

ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ NHẤT:

[31] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ sau khi dâng kho chứa đồ đạc đến hội chúng tỳ khưu ni rồi đã qua đời. Người ấy có hai người con trai: một người không có niềm tin và không mộ đạo, một người có niềm tin và mộ đạo. Họ đã chia đều tài sản thuộc về người cha. Khi ấy, người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này:

Read morePhân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Mười Bảy Pháp (Sattarasakaṇḍaṃ)

Phân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Pārājika

TẠNG LUẬT PALI – BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHEO NI
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch
—o0o—

I. CHƯƠNG PĀRĀJIKA (PĀRĀJIKAKAṆḌAṂ)

ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHẤT:

[1] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi (Xá Vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tu viện của ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc). Vào lúc bấy giờ, Sāḷha cháu trai của Migāra [1] có ý định xây dựng trú xá cho hội chúng tỳ khưu ni. Khi ấy, Sāḷha cháu trai của Migāra đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và nói điều này:

– Thưa các ni sư, tôi muốn xây dựng trú xá cho hội chúng tỳ khưu ni. Hãy giao cho tôi vị tỳ khưu ni là vị phụ trách công trình mới.

Read morePhân tích giới Tỳ Kheo Ni: Chương Pārājika