Vu Lan

Kinh cúng thí người mất

Tháng Tám 8, 2016 | 0 Comments

KINH CÚNG THÍ NGƯỜI MẤT Chính tôi được nghe, lúc Đức Phật lưu trú tại tinh xá Kỳ Viên, bà-la-môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) đến viếng thăm, [...]

Kinh Sanh Văn – Kinh Tạp A-Hàm

Tháng Tám 8, 2016 | 0 Comments

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Đà-La Việt dịch: Thích Đức Thắng – Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ Nhà [...]
1 2