Home / BUDDHIST MATERIALS IN ENGLISH AND VIETNAMESE

BUDDHIST MATERIALS IN ENGLISH AND VIETNAMESE

13. Bộ Tỳ Đàm (1536 – 1563) | Abhidharma Division (1536th – 1563rd Sutras) | 毗曇部

1536, A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, 20 quyển, [ Tôn Giả Xá Lợi Tử thuyết Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Different Doors of the Abhidharma Collection阿毘達磨集異門足論[尊者舍利子說 唐 玄奘譯 1537, A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả …

Đọc chi tiết

12. Bộ Thích Kinh Luận (1505 – 1535) | Interpreting Sutras Shastra Division (1505th – 1518th sutras) | 釋經論部

1505, Tứ A Hàm Mộ Sao Giải, 2 quyển, [ Bà Tố Bạt Đà tạo Phù Tần Cưu Ma La Phật Đề đẳng dịch ]An Explanation of the Subcommentaries on the Four Agamas四阿鋡暮抄解[婆素跋陀撰 符秦 鳩摩羅佛提等譯 1506, Tam Pháp Độ Luận, 3 quyển, [ Đông Tấn Tăng Ca Đề Bà dịch …

Đọc chi tiết

10. Bộ Mật Giáo (848-1420) | Esoteric Teachings (848th–1240th Sutras) | 密教部

0848, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, 7 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy Nhất Hành dịch ] The Spiritual Transformations and Aids to Great Vairocana Realizing Buddhahood Sutra大毘盧遮那成佛神變加持經[唐 善無畏.一行譯 0849, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh, 1 …

Đọc chi tiết