Phật học căn bản – Thiện Phúc | Basic Buddhist Doctrines

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác
giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này.
The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine will find herein presentations which can further improve her/his understanding. As with any literary work of this nature, the primary objective of the author is to be concise, yet thorough and steer away from the pedantic. The middle path is, of course, to describe a complex system such as Buddhism in terms appealing and understandable to the novice as well as those highly informed. Tran’s technique of both style and content accomplish this, I believe, in all respects.
Nguồn Thư viện hoa sen.
Chỉ chia sẻ miễn phí, vui lòng không bán. Nếu cần in ấn để phục vụ giảng dạy, xin vui lòng liên hệ tác giả.
Only for free, not for sale. Staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact the author.

TẢI XUỐNG 8 BỘ SÁCH PHẬT HỌC CĂN BẢN
CLICK HERE TO DOWNLOAD 8 VOLUMES

THIỆN PHÚC

BASIC BUDDHIST DOCTRINES

PHẬT PHÁP CĂN BẢN
VIỆT-ANH VIETNAMESE-ENGLISH
Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại – Oversea Vietnamese Buddhism 2009

..

DETAILED CONTENTS OF
BASIC BUDDHIST DOCTRINES

VOLUME I

Phật Và Thánh Chúng The Buddha and His Sacred Disciples
Chương 1: Đức Phật—The Buddha
Chương 2: Đạo Phật—Buddhism
Chương 3: Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan Phật Giáo Buddhist Points of view on Human Life and Buddhist Cosmology
Chương 4: Chuyển Pháp Luân và Năm Đệ Tử Đầu Tiên Turning The Wheel of Dharma and The First Five Disciples
Chương 5: Kết Tập Kinh Điển—Buddhist Councils
Chương 6: Tam Bảo và Tam Tạng Kinh Điển Triple Jewels and Three Buddhist Canon Baskets
Chương 7: Kinh và Những Kinh Quan Trọng—Luật—Luận Sutras and Important Sutras-Rules-Commentaries
Chương 8: Đạo và Trung Đạo—Path and Middle Path
Chương 9: Vi Diệu Pháp—Abhidharma
Chương 10: Tam Thời Pháp—Three Periods of The Buddha’s Teachings
Chương 11: Thân Quyến—The Buddha’s Relatives
Chương 12: Thập Đại Đệ Tử—Ten Great Disciples
Chương 13: Những Đệ Tử Nổi Tiếng Khác—Other Famous Disciples
Chương 14: Giáo Đoàn Tăng và Giáo Đoàn Ni—Monk and Nun Orders
Chương 15: Tứ Động Tâm—Four Buddhist Holy and Sacred Places
Chương 16: Những Thánh Tích Khác—Other Sacred Places
Chương 17: Những Đại Thí Chủ—Great Donators
Chương 18: Những Vị Có Công Với Phật Giáo – Those Who Had Helped Maintaining Buddhism
Chương 19: Những Vị Cao Tăng và Tác Giả Phật Giáo Nổi Tiếng Thế Giới World Famous Monks & Nuns and Famous Buddhist Authors

Read morePhật học căn bản – Thiện Phúc | Basic Buddhist Doctrines

05. Lý Luân Hồi | The Law of Birth-Death Circle

Thiên Đường Và Địa Ngục Trong Đạo Phật – Heaven And Hell In Buddhism
Niết Bàn không phải là một cõi, nơi mà có cuộc sống. Niết Bàn có nghĩa là ‘dập tắt ngọn lửa’ – dập tắt đi những ngọn lửa, những lý do gây ra vòng sinh tử luân hồi – thế nên, Niết Bàn cũng có nghĩa là không-có sự tái sinh. Niết Bàn không thể được diễn tả theo kinh nghiệm bình thường của chúng ta, vì như thế thì rất hạn chế. Niết Bàn thì không lệ thuộc vào luật nhân quả, cho nên Niết Bàn thì vĩnh viễn.

Read more05. Lý Luân Hồi | The Law of Birth-Death Circle

04. Chân Lý về Nghiệp—The Truth of Karma

Chân Lý về Nghiệp—The Truth of Karma or Actions:

1) Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là ‘karma’ có nghĩa là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả.

Read more04. Chân Lý về Nghiệp—The Truth of Karma

03. Lý Nhân Quả – The Law of Cause and Effect

I. ĐỊNH NGHĨA CHỮ NHÂN QUẢ:
Nhân: Nguyên nhân, năng lực phát động
Quả: Kết quả, sự hình thành của năng lực phát động
DEFINITION:
Cause: Anything that generates a result
Effect: Anything produced by a cause.
II. ĐỊNH LÝ NHÂN QUẢ
Lý Nhân Quả là một định luật nêu rõ sự tương quan tương duyên giữa nhân và quả; có nhân duyên phối hợp tất có quả hình thành.
DEFINITION OF THE LAW OF CAUSE AND EFFECT:
The Law of Cause and Effect is an axiom which cites the relationship between an action and its corresponding result. An effect cannot be produced without cause.

Read more03. Lý Nhân Quả – The Law of Cause and Effect

02. Bát Chánh Đạo | The eightfold noble path

Con Đường Cao Quý Có Tám Phần – The Noble Eightfold Path
Source-Nguồn: www.clear-vision.org – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến – tienvnguyen.net

ENGLISH BELOW

1) CÁCH NHÌN ĐÚNG ĐẮN, HOẶC LÀ SỰ HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN (CHÁNH KIẾN): chúng ta nên hiểu biết rằng cuộc đời luôn liên quan đến sự thay đổi, và sự đau khổ; chúng ta nên nhận ra rằng Con Đường Cao Quý Có Tám Phần (Bát Chánh Đạo) là con đường giúp chúng ta vượt qua sự đau khổ, và nhờ đó chúng ta thật sự hạnh phúc.

Read more02. Bát Chánh Đạo | The eightfold noble path

01. Tứ Diệu Đế | The Four Noble Truths

Bốn Sự Thật Cao Quý – The Four Noble Truths
Barbara O’Brien – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: buddhism.about.com | tienvnguyen.net

ENGLISH BELOW

Sau khi Đức Phật giác ngộ, bài giảng đầu tiên của ngài tập trung vào Bốn Sự Thật Cao Quý (Tứ Diệu Đế), đó chính là nền tảng của Đạo Phật. Bốn sự thật cao quý là:
1. SỰ THẬT VỀ SỰ ĐAU KHỔ (DUKKHA)
2. SỰ THẬT VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ ĐAU KHỔ (SAMUDAYA)
3. SỰ THẬT VỀ CÁCH CHẤM DỨT SỰ ĐAU KHỔ (NIRHODHA)
4. SỰ THẬT VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CHÚNG TA KHỎI SỰ ĐAU KHỔ (MAGGA)
Chúng ta hãy xem xét từng sự thật cao quý, dưới đây.

Read more01. Tứ Diệu Đế | The Four Noble Truths