18. Bộ Luật Sớ (1804 – 1850) | Vinaya Shastra Division All (1804th – 1850th Sutras) | 律疏部

1804, Tứ Phân Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao, 12 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]Subcommentaries on the Conduct in the Four Division Vinaya Meaning Where anyExtra is Deleted and any Shortage is Supplemented四分律刪繁補闕行事鈔[唐 道宣撰

Read more18. Bộ Luật Sớ (1804 – 1850) | Vinaya Shastra Division All (1804th – 1850th Sutras) | 律疏部

18. Bộ Luật Sớ (1804 – 1850) | Vinaya Shastra Division All (1804th – 1850th Sutras) | 律疏部

1804, Tứ Phân Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao, 12 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]Subcommentaries on the Conduct in the Four Division Vinaya Meaning Where anyExtra is Deleted and any Shortage is Supplemented四分律刪繁補闕行事鈔[唐 道宣撰

Read more18. Bộ Luật Sớ (1804 – 1850) | Vinaya Shastra Division All (1804th – 1850th Sutras) | 律疏部

17. Bộ Kinh Sớ (1693 – 1803) | Sutra Shastra Division (1693rd – 1803rd Sutras) | 經疏部

1693, Nhân Bổn Dục Sinh Kinh Chú, 1 quyển, [ Đông Tấn Đạo An soạn ]Commentary on the Sutra of Humans Fundamentally Wishing to Become Born人本欲生經註[東晉 道安撰
1694, Âm Trì Nhập Kinh Chú, 2 quyển, [ Ngô Trần Tuệ soạn ]Commentary on the Sutra of Upholding and Entering the Skandhas陰持入經註[吳 陳慧撰

Read more17. Bộ Kinh Sớ (1693 – 1803) | Sutra Shastra Division (1693rd – 1803rd Sutras) | 經疏部

17. Bộ Kinh Sớ (1693 – 1803) | Sutra Shastra Division (1693rd – 1803rd Sutras) | 經疏部

1693, Nhân Bổn Dục Sinh Kinh Chú, 1 quyển, [ Đông Tấn Đạo An soạn ]Commentary on the Sutra of Humans Fundamentally Wishing to Become Born人本欲生經註[東晉 道安撰

1694, Âm Trì Nhập Kinh Chú, 2 quyển, [ Ngô Trần Tuệ soạn ]Commentary on the Sutra of Upholding and Entering the Skandhas陰持入經註[吳 陳慧撰

Read more17. Bộ Kinh Sớ (1693 – 1803) | Sutra Shastra Division (1693rd – 1803rd Sutras) | 經疏部

16. Bộ Luận Tập (1628 – 1692) | Shastra Accumulation Division (1628th – 1692nd Sutras) | (1628 – 1692)

1628, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra Book of Causes Clarifying the Proper Noumenon Door因明正理門論本[大域龍菩薩造 唐 玄奘譯 1629, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]The Shastra of Causes … Read more16. Bộ Luận Tập (1628 – 1692) | Shastra Accumulation Division (1628th – 1692nd Sutras) | (1628 – 1692)

16. Bộ Luận Tập (1628 – 1692) | Shastra Accumulation Division (1628th – 1692nd Sutras) | (1628 – 1692)

1628, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra Book of Causes Clarifying the Proper Noumenon Door因明正理門論本[大域龍菩薩造 唐 玄奘譯 1629, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]The Shastra of Causes … Read more16. Bộ Luận Tập (1628 – 1692) | Shastra Accumulation Division (1628th – 1692nd Sutras) | (1628 – 1692)

15. Bộ Du Già (1579 – 1627) | Yogacari Division (1585th – 1627th Sutras) | 瑜伽部類

1579, Du Già Sư Địa Luận, 100 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ] The Yogaaryabhami Shastra瑜伽師地論[彌勒菩薩說 唐 玄奘譯 1580, Du Già Sư Địa Luận Thích, 1 quyển, [ Tối Thắng Tử Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ] An Explanation of the the Yogaaryabhami Shastra瑜伽師地論釋[最勝子等造 唐 玄奘譯 1581, Bồ … Read more15. Bộ Du Già (1579 – 1627) | Yogacari Division (1585th – 1627th Sutras) | 瑜伽部類

15. Bộ Du Già (1579 – 1627) | Yogacari Division (1585th – 1627th Sutras) | 瑜伽部類

1579, Du Già Sư Địa Luận, 100 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ] The Yogaaryabhami Shastra瑜伽師地論[彌勒菩薩說 唐 玄奘譯 1580, Du Già Sư Địa Luận Thích, 1 quyển, [ Tối Thắng Tử Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ] An Explanation of the the Yogaaryabhami Shastra瑜伽師地論釋[最勝子等造 唐 玄奘譯 1581, Bồ … Read more15. Bộ Du Già (1579 – 1627) | Yogacari Division (1585th – 1627th Sutras) | 瑜伽部類

14. Bộ Trung Quán (1564 – 1578) | Madhyamika Division (1564th -1578th sutras) | 中觀部類

1564, Trung Luận, 4 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Phạm Chí Thanh Mục thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] Madyamaka Shastra 中論[龍樹菩薩造 梵志青目釋 姚秦 鳩摩羅什譯 1565, Thuận Trung Luận, 2 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Vô Trước Bồ Tát thích Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]According … Read more14. Bộ Trung Quán (1564 – 1578) | Madhyamika Division (1564th -1578th sutras) | 中觀部類

14. Bộ Trung Quán (1564 – 1578) | Madhyamika Division (1564th -1578th sutras) | 中觀部類

1564, Trung Luận, 4 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Phạm Chí Thanh Mục thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] Madyamaka Shastra 中論[龍樹菩薩造 梵志青目釋 姚秦 鳩摩羅什譯 1565, Thuận Trung Luận, 2 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Vô Trước Bồ Tát thích Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]According … Read more14. Bộ Trung Quán (1564 – 1578) | Madhyamika Division (1564th -1578th sutras) | 中觀部類