Tên kinh | Sutra titles

17. Bộ Kinh Sớ (1693 – 1803) | Sutra Shastra Division (1693rd – 1803rd Sutras) | 經疏部

1693, Nhân Bổn Dục Sinh Kinh Chú, 1 quyển, [ Đông Tấn Đạo An soạn ]Commentary on the Sutra of Humans Fundamentally Wishing to Become Born人本欲生經註[東晉 道安撰 1694, Âm Trì Nhập Kinh Chú, 2 quyển, [ Ngô Trần Tuệ soạn ]Commentary on the Sutra of Upholding and Entering the Skandhas陰持入經註[吳 …

Đọc chi tiết

16. Bộ Luận Tập (1628 – 1692) | Shastra Accumulation Division (1628th – 1692nd Sutras) | (1628 – 1692)

1628, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra Book of Causes Clarifying the Proper Noumenon Door因明正理門論本[大域龍菩薩造 唐 玄奘譯 1629, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh …

Đọc chi tiết

15. Bộ Du Già (1579 – 1627) | Yogacari Division (1585th – 1627th Sutras) | 瑜伽部類

1579, Du Già Sư Địa Luận, 100 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ] The Yogaaryabhami Shastra瑜伽師地論[彌勒菩薩說 唐 玄奘譯 1580, Du Già Sư Địa Luận Thích, 1 quyển, [ Tối Thắng Tử Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ] An Explanation of the the Yogaaryabhami …

Đọc chi tiết

13. Bộ Tỳ Đàm (1536 – 1563) | Abhidharma Division (1536th – 1563rd Sutras) | 毗曇部

1536, A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, 20 quyển, [ Tôn Giả Xá Lợi Tử thuyết Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Different Doors of the Abhidharma Collection阿毘達磨集異門足論[尊者舍利子說 唐 玄奘譯 1537, A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả …

Đọc chi tiết

12. Bộ Thích Kinh Luận (1505 – 1535) | Interpreting Sutras Shastra Division (1505th – 1518th sutras) | 釋經論部

1505, Tứ A Hàm Mộ Sao Giải, 2 quyển, [ Bà Tố Bạt Đà tạo Phù Tần Cưu Ma La Phật Đề đẳng dịch ]An Explanation of the Subcommentaries on the Four Agamas四阿鋡暮抄解[婆素跋陀撰 符秦 鳩摩羅佛提等譯 1506, Tam Pháp Độ Luận, 3 quyển, [ Đông Tấn Tăng Ca Đề Bà dịch …

Đọc chi tiết

11. Bộ Luật Tạng (1421-1504) | Vinaya (1421sth–1504th Sutras) | 律部

1421, Di Sa Tắc Bộ Hòa Ê Ngũ Phân Luật, 30 quyển, [Lưu Tống Phật Đà Thập cộng Trúc Đạo Sinh đẳng dịch] The Hexi Five Division Vinaya of the Mahisasakah Division彌沙塞部和醯五分律[劉宋 佛陀什共竺道生等譯 1422a, Di Sa Tắc Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch] …

Đọc chi tiết

10. Bộ Mật Giáo (848-1420) | Esoteric Teachings (848th–1240th Sutras) | 密教部

0848, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, 7 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy Nhất Hành dịch ] The Spiritual Transformations and Aids to Great Vairocana Realizing Buddhahood Sutra大毘盧遮那成佛神變加持經[唐 善無畏.一行譯 0849, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh, 1 …

Đọc chi tiết