Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú – có hình ảnh

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM CHÚ ĐÀ RA NI Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt…

Read More »

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM 2 Bồ tát Quán Thế Âm như vầng trăng với ánh sáng mát dịu, dập tắt những thiêu đốt của sinh tử. Nguyện…

Read More »

[audio] Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ hai mươi lăm – có kinh văn

Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA QUYỂN…

Read More »

Đại Bi thần chú giảng – giảng từng câu của HT Tuyên Hóa

GIẢNG GIẢI ĐẠI BI THẦN CHÚ (Giảng giải từng câu của HT Tuyên Hóa) 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da Hàng ngày chúng ta vẫn…

Read More »