Định nghĩa về Thọ Trì Tam Bảo

Thọ Trì Tam Bảo—The Abiding Three Treasures: 1) Phật bảo: Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta: The Buddha—The Supremely Enlightened Being. The iconography of Buddhas which have come down to us. 2) Pháp bảo: Bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là … Read moreĐịnh nghĩa về Thọ Trì Tam Bảo

Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ 20

TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành TẬP I LỜI GIỚI THIỆU LỜI NÓI ĐẦU I. GIAI ĐOẠN TIỀN CHẤN HƯNG 001. TỔ BỒ ĐỀ THÍCH NGUYÊN BIỂU 002. HÒA THƯỢNG HOẰNG ÂN – MINH KHIÊM 003. HÒA … Read moreTiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ 20

Mấy Điệu Sen Thanh – HT Thiền Tâm

MẤY ĐIỆU SEN THANH Quyển này bút giả tuyển dịch từ nguyên bản TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC của Phật giáo Trung Hoa. Bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục do cư sĩ Bành Tế Thanh cùng cháu là Hy Tốc, người đời Càn Long nhà Thanh sưu tập những truyện niệm Phật được vãng sanh … Read moreMấy Điệu Sen Thanh – HT Thiền Tâm