Đại Bồ tát bộ | Great Bodhisattvas

Quán Thế Âm Bồ Tát 12 Đại Nguyện | Kwan Yin 12 Great Vows, 12 Great Vows of Avalokiteśvara Bodhisattva

1. I pray and vow to open my heart and find ways to protect life anh faith for everyone and every living beings. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi...

Đại Nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm | Avalokiteśvara Bodhisattva’s the great vows

Thứ 1: Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi người, mọi loài I pray and vow to open my heart and find ways to protect life anh faith for everyone...