Định nghĩa về Thọ Trì Tam Bảo

Thọ Trì Tam Bảo—The Abiding Three Treasures: 1) Phật bảo: Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta: The Buddha—The Supremely Enlightened Being. The iconography of Buddhas which have come down to us. 2) Pháp bảo: Bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là … Read moreĐịnh nghĩa về Thọ Trì Tam Bảo

Quán Thế Âm Bồ Tát 12 Đại Nguyện | Kwan Yin 12 Great Vows, 12 Great Vows of Avalokiteśvara Bodhisattva

1. I pray and vow to open my heart and find ways to protect life anh faith for everyone and every living beings.

Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi người, mọi loài.

Read moreQuán Thế Âm Bồ Tát 12 Đại Nguyện | Kwan Yin 12 Great Vows, 12 Great Vows of Avalokiteśvara Bodhisattva

Đại Nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm | Avalokiteśvara Bodhisattva’s the great vows

Thứ 1:

  • Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi người, mọi loài
  • I pray and vow to open my heart and find ways to protect life anh faith for everyone and every living beings

Read moreĐại Nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm | Avalokiteśvara Bodhisattva’s the great vows