Tam Bảo Pháp Kinh

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát

Do đất hay chuyên chở vạn vật, giúp cho vạn vật sinh sôi nảy nở, hàm chứa vô số nguồn lợi, tiền tài, vật báu…cho nên Địa Tạng là vị Bồ Tát biểu thị cho kho báu tiềm ẩn trong...

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát

Đức Quán Tự Tại Bồ tát lấy bản nguyện Từ Bi cứu giúp chúng sinh nên có tên là Đại Bi Tâm Giả hay Đại Bi Thánh Giả. Do quán sát tất cả các tiếng kêu cứu nên ngài có...

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật A Di Đà

A Di Đà có Bi Nguyện rộng lớn, Tâm từ sâu xa mà Pháp môn Niệm Phật ấy lại đơn giản dễ hành nên trong Phật giáo Đại thừa, Đức Phật A Di Đà chiếm địa vị rất trọng yếu....

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Dược Sư

Danh hiệu khởi đầu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là nhổ bớt trừ bệnh của sinh tử mà có tên là Dược Sư, hay chiếu độ sự tối tăm của ba cõi nên là Lưu Ly Quang....

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Last updated 10 Oct 2018 Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thứ tư trong đời Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) tại thế giới Sa Bà và là đấng mở bày con đường Chính Pháp Giải Thoát hóa độ chúng sinh, hình...

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai tổng quan

ĐỨC PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA - ĐẠI NHẬT NHƯ LAI Thanh Tịnh Lưu Ly tổng hợp 1. Danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na Theo quan điểm Đại Thừa thì Đức Phật có ba Thân: Pháp thân, Báo thân,...