[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát

Đức Quán Tự Tại Bồ tát lấy bản nguyện Từ Bi cứu giúp chúng sinh nên có tên là Đại Bi Tâm Giả hay Đại Bi Thánh Giả. Do quán sát tất cả các tiếng kêu cứu nên ngài có tên là Quán Thế Âm Bồ tát.

Read more[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Dược Sư

Danh hiệu khởi đầu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là nhổ bớt trừ bệnh của sinh tử mà có tên là Dược Sư, hay chiếu độ sự tối tăm của ba cõi nên là Lưu Ly Quang. Đức Phật Dược Sư không chỉ chữ thân bệnh mà còn chữa tâm bệnh và bố thí Pháp.

Read more[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Dược Sư

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Last updated 10 Oct 2018

Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thứ tư trong đời Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) tại thế giới Sa Bà và là đấng mở bày con đường Chính Pháp Giải Thoát hóa độ chúng sinh, hình thành Phật giáo ngày nay.

Read more[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Pháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Mọi người đều có thể hành trì, đọc tụng. Không bán sách và không sử dụng vào mục đích thương mại dưới mọi hình thức.
Everyone can read and practice. Free book and not for sale.

Read morePháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Cách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

Nhờ công đức của Đức Văn Thù Sư Lợi bồ tát mong muốn cho chúng sinh thoát khỏi đau khổ , nghiệp chướng tiêu trừ,đã nương nhờ oai lực của Đức Như Lai hướng dẫn chúng sinh trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư để dứt trừ hết mọi căn bệnh ( Dược là thuốc – Sư là thầy ). Khi có người không an lành ,mắc bệnh hiểm nghèo ,Phật tử chúng ta bĩnh tĩnh . Ngoài việc uống thuốc mời các vị Bác sĩ minh y xem bệnh, cho thuốc.dùng dược lực điều trị .Đặc biệt người bệnh phải bình tâm niệm Phật. dùng sức tin tưởng mà điều trị

Read moreCách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

Nghi thức cầu xin Dược Sư Gia Hộ

Thất Phật Dược Sư Chú Luân
Thất Phật Dược Sư Chú Luân

Nam mô chư Phật thường trụ khắp mười phương

Nam mô Chính Pháp thường trụ khắp mười phương

Nam mô chư Tăng thường trụ khắp mười phương

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Read moreNghi thức cầu xin Dược Sư Gia Hộ

Nghi thức đơn giản trì chú Dược Sư

_Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn: (7 lần đến 108 lần) NAMO BHAGAVATE BHAIṢAIJYA GURU VAIḌŪRYA PRABHĀ RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA TADYATHĀ BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYA SAMUDGATE SVĀHĀ Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha Nam mô Bạc-già-phạt-đế, bệ sát xả lụ-rô, … Read moreNghi thức đơn giản trì chú Dược Sư

Mười ngày trai của Địa tạng Bồ tát

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2850

MƯỜI NGÀY TRAI CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Hán văn: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

1_ Ngày mồng một có Đồng Tử giáng hạ, niệm Định Quang Như Lai thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Đao Sinh, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong bốn mươi kiếp
2_ Ngày mồng tám có Thái Tử giáng hạ, niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Phật thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Phẩn Thỉ, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong ba mươi kiếp
3_ Ngày 14 có Sát Mệnh giáng hạ, niệm một ngàn vị Phật đời Hiền Kiếp thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Hoạch Thang , giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp.
4_ Ngày 15 có Ngũ Đạo Đại Tướng Quân giáng hạ, niệm A Di Đà Phật thì chẳng bị đọa vào Địa Ngục Hàn Băng, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong hai trăm kiếp.

Read moreMười ngày trai của Địa tạng Bồ tát