Nghi thức hành trì Chuẩn Đề Sám Pháp

NGHI THỨC HÀNH TRÌ CHUẨN ĐỀ SÁM PHÁP

Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ÐỨC

1/ CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Kinh dạy:
Trước khi vào Ðạo tràng, nên làm lễ Phật, Sám hối, Tùy hỷ, Khuyến thỉnh, Phát nguyện.
Nên thọ Bồ đề Tâm Giới; năm pháp này là quy tắc sáu thời hành đạo của các vị Bồ tát.
Ðầu tiên vào Ðạo tràng quỳ gối, chấp tay, niệm chú dâng hương.

Read moreNghi thức hành trì Chuẩn Đề Sám Pháp

Nghi quỹ Nhập Đạo Tràng Trì Chú Chuẩn Đề

NGHI QUỸ NHẬP ĐẠO TRÀNG TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ

Sa môn Thích Viên Đức soạn và truyền lại

A- NGHI THỨC CHUẨN BỊ VÀO ĐẠO TRÀNG
1- Tắm : Khi tắm, đọc kệ và Thần chú sau :
Rửa sạch thân thể.
Nguyện cho chúng sanh.
Thân tâm đều sạch.
Trong ngoài thanh tịnh
Om- Bạt chiết ra não ca tra xoa ha (3 lần)

Read moreNghi quỹ Nhập Đạo Tràng Trì Chú Chuẩn Đề

Chánh Pháp Minh Như Lai

Theo Kinh Quán Âm Tam Muội, Xưa kia Ngài Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là “Chánh Pháp Minh Như Lai. Đức Chánh Pháp Minh Như Lai là vị Như Lai hiểu tường tận chánh pháp. Nay thấy thương chúng sinh mà Đức Như Lai thị hiện lại cõ Sa Bà này để giáo … Read moreChánh Pháp Minh Như Lai

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai tổng quan

ĐỨC PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA – ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

Thanh Tịnh Lưu Ly tổng hợp

1. Danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na

Theo quan điểm Đại Thừa thì Đức Phật có ba Thân: Pháp thân, Báo thân, Hóa thân. Sở dĩ có ba Thân là do chỗ dụng khác nhau. Phật Thích Ca, là Đức Phật lịch sử đã đản sinh và nhập diệt trên quả địa cầu này, chính là Hóa thân của Phật. Trong khi đó, thân mà Phật Thích Ca đã chứng ngộ gọi là Pháp thân, là Chân Như và đó là Đại Nhật Như Lai. Ý nghĩa Pháp thân này vượt ngoài sự luận bàn của ngôn từ và chỉ có sự chứng ngộ thành Phật mới có thể biết.

Read moreĐức Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai tổng quan

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú – có hình ảnh

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM CHÚ ĐÀ RA NI Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm —o0o— Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo … Read moreKinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú – có hình ảnh

Nghi thức trì tụng Pháp Dược Sư

NGHI THỨC TRÌ TỤNG PHÁP DƯỢC SƯ
Huyền Thanh kính ghi

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn :
OM RAM ( 3 lần )
Chú đốt hương :
Khói hương tạo hình thể
Thông suốt cả ba cõi
Năm Uẩn đều thanh tịnh
Ba Độc tự lặng yên
OM_ ĐẠC MA ĐA TU_ A NU GA TA_ SỜ-VA HA ( 3 lần )

Read moreNghi thức trì tụng Pháp Dược Sư

Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp – HT Thiền Tâm dịch

Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp (Thiên Thủ Thiên Nhãn) Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm (hành giả đốt hương, quỳ trước bàn Phật niệm) Tịnh pháp giới chân ngôn: Án lam (21 lần) Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Án, sá phạ bà phạ truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà … Read moreNghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp – HT Thiền Tâm dịch

Thần Chú Đại Bi xuất tượng

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG Mỗi câu trong bài chú tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân[3]: Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng … Read moreThần Chú Đại Bi xuất tượng

Các phiên bản Chú Đại Bi tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam

Các phiên bản tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam Bính âm Hán ngữ Hàn Quốc Nhật Bản Việt Nam nā mò, hē lá dá nà na-mo-ra da-na na mu ka ra ta no nam mô hắc ra đát na duō lá yè yē da-ra ya-ya to ra ya ya đa ra … Read moreCác phiên bản Chú Đại Bi tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam

NGHI THỨC TỤNG KINH ĐỊA TẠNG

NGHI THỨC TỤNG KINH ĐỊA TẠNG Chư kinh nhật tụng – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Nhà xuất bản Tôn giáo 2005 – PL 2549 NGHI THỨC Nhất thiết cung kính Nhất tâm kính lễ Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. (Quỳ dâng hương) Nguyện thử hương yên vân, Biến mãn thập … Read moreNGHI THỨC TỤNG KINH ĐỊA TẠNG