Chủng tử Phật

1) Chủng tử Phật hay Bồ Tát, nếu đem gieo vào tâm thức con người, sẽ nẩy mầm Phật hay giác ngộ The seed of Buddhahood—Bodhisattva seeds which sown in…

Read More »

[tt] Tứ xứ gia trì, ngũ xứ gia trì khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn

Khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn, có sự chỉ định của điều gọi là tứ xứ gia trì hoặc ngũ xứ gia trì, trong thứ tự các chỗ có…

Read More »

[tt] Thủ ấn Mật tông Phật giáo thường gặp nhất

Sau khi các hình tượng trong Phật giáo được bắt đầu xây dựng, người ta thường dùng ấn tướng để biểu thị ý nghĩa của giáo nghĩa. Theo sự thay…

Read More »

[tt] Thủ ấn cơ bản – Tứ Chủng Quyền (Bốn loại nắm tay)

Gọi Tứ Chủng quyền là chỉ Liên Hoa quyền, Kim Cang quyền, Ngoại Phược quyền, Nội Phược quyền. I. Liên hoa quyền Còn đường gọi là Thai quyền. Là loại…

Read More »

[tt] Thủ ấn cơ bản – Thập Nhị Hợp Chưởng (mười hai thế chắp tay)

1. KIÊN THẬT HỢP CHƯỞNG (Nắm chặt hai bàn tay), chữ Phạn là Ninh Vĩ Na (Nivida): hợp hai bàn tay lại, lòng bàn tay ép chặt, mười ngón tay…

Read More »

[tt] Tên gọi riêng của mười ngón tay trong Thủ ấn Mật tông

Trong Mật giáo có tên gọi khác đặc thù đối với hai tay cũng như 10 ngón tay kiết ấn, thường gọi hai tay là nhị vũ, nhật nguyệt chưởng,…

Read More »

Dược Sư Như Lai Căn Bản Ấn (Dược Sư Ấn)

Read More »

Chủng tử Phật Dược Sư

Chủng tử (zh. zhŏngzí 種子, ja. shushi/shuji, sa. bīja) nghĩa là mầm sống, hạt mầm, hạt giống. Thuật ngữ này vốn chỉ cho hạt giống thực vật, nhưng được dùng…

Read More »

[download] Toàn tập giải thích các thủ ấn Mật tông Phật giáo

Thủ ấn (tên chữ Phạn là Mudra, tên chữ Tây Tạng là Phyag-rgya) hay còn có những tên gọi khác như ấn khế ngày nay thường dùng để chỉ các…

Read More »

Định Ấn

Đây là Thủ Ấn mà Đức Phật đã kết khi nhập vào Thiền Định. Ngửa bàn tay trái ngay trên bắp đùi, cùng ngửa bàn tay phải để bên trên…

Read More »

Thuyết Pháp Ấn

Read More »

Dữ Nguyện Ấn

Read More »