Tuyển tập Bồ tát Quan Thế Âm

Read More »

Tôn ảnh Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay

Read More »

Tôn ảnh đen trắng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay

Read More »

Tôn ảnh đen trắng Bồ tát Quan Thế Âm

Read More »

Tôn ảnh 12 Đại Nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm

VERSION 1 VERSISON 2 VERSION 3

Read More »

Tôn ảnh 12 Đại Nguyện Bồ tát Quan Thế Âm

1. Nam mô hiệu Viên Thông, danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện. 2. Nam mô nhất niệm Tâm vô quái ngại, Quán Âm Như…

Read More »

Tôn ảnh Quan Thế Âm Bồ tát

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva NAM MÔ…

Read More »

[2017] Tôn ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ tát Quan Thế Âm

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »