Ảnh Chuẩn Đề Bồ tát

Tôn ảnh Chuẩn Đề Bồ tát

Tháng Tư 27, 2018 | 0 Comments

Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát | Namo Cundi Bodhisattva Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát | Namo Cundi Bodhisattva Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát | [...]