Ảnh Bồ tát Địa Tạng

Tôn ảnh Địa Tạng Bồ tát

Tháng Tư 27, 2018 | 0 Comments

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát | Namo Great Vows Kṣitigarbha Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát | Namo Great Vows Kṣitigarbha [...]