Ảnh Phật A Di Đà

Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương

Tháng Tư 29, 2018 | 0 Comments

1) A Di Đà ở giữa: Amitabha in the center. 2) Quan Âm bên trái: Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left. 3) Đại Thế Chí bên phải: Mahasthama-prapta on the [...]

Tam Thế Phật theo không gian

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

Tây Phương A Di Đà Phật The Buddha in the West: Namo Amitabha Buddha Sa Bà Thích Ca Mâu Ni Phật The Budda in the Center: Namo Shakyamuni Buddha Đông Phương [...]

Tôn ảnh Phật A Di Đà thế đứng

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

Nam mô A Di Đà Phật | Namo Amitabha Buddha Nam mô A Di Đà Phật | Namo Amitabha Buddha Nam mô A Di Đà Phật | Namo Amitabha Buddha Nam mô A Di Đà Phật | [...]

Tôn ảnh Phật A Di Đà tiếp dẫn

Tháng Tư 24, 2018 | 0 Comments

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT | NAMO AMITABHA BUDDHA NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT | NAMO AMITABHA BUDDHA NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT | NAMO AMITABHA BUDDHA NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT | [...]
1 2