Ảnh Phật Di Lặc

Tôn ảnh Tam Thánh Di Lặc

Tháng Tư 29, 2018 | 0 Comments

Theo tài liệu Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ quyển trung – HT Kim Cương Trí dịch đời đường: 1. Phật Di Lặc ở giữa. Maitreya Buddha in the center [...]

Tôn ảnh Phật Di Lặc

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc [...]

Tôn ảnh Bồ tát Di Lặc

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | Namo Maitreya Bodhisattva Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | Namo Maitreya Bodhisattva Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | [...]