Tôn ảnh Tam Thánh Di Lặc

Theo tài liệu Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ quyển trung – HT Kim Cương Trí dịch đời đường: 1. Phật Di Lặc ở giữa. Maitreya Buddha in the center…

Read More »

Tôn ảnh Phật Di Lặc

Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha…

Read More »

Tôn ảnh Bồ tát Di Lặc

Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | Namo Maitreya Bodhisattva Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | Namo Maitreya Bodhisattva Nam mô Di Lặc Thiên Tôn…

Read More »

[2017] Kết tập tôn ảnh tốt nhất Đức Di Lặc Thiên Tôn

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »