Tôn ảnh Phật Dược Sư và 8 Đức Bồ tát

Read More »

Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư

Nam mô Dược Sư Phật | Namo Medicine Buddha Nam mô Dược Sư Phật | Namo Medicine Buddha Nam mô Dược Sư Phật | Namo Medicine Buddha Nam mô Dược…

Read More »

Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư – phiên bản 7 Đức Phật trong một tôn ảnh

Read More »

Tôn ảnh 12 Đại Tướng Dược Xoa phiên bản cổ điển

Read More »

Tôn ảnh 12 Đại Tướng Dược Xoa phiên bản điện tử

Read More »

Tôn ảnh ba bức tượng Tam Thánh Tịnh Lưu Ly tại Nhật Bản cách đây hơn 400 năm

Cho đến ngày hôm nay, Đức Phật Dược Sư là một trong số các Đức Phật được sùng bái nhất tại Nhật Bản. Với 12 hạnh nguyện chữa cả Tâm…

Read More »

Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

1) Phật Dược Sư ở giữa: Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre—See Dược Sư Tam Tôn. 2) Nhật Quang Bồ Tát bên trái: Surya-prabhasana on the left. 3) Nguyệt Quang Bồ Tát…

Read More »
Tượng Phật Dược Sư và hai vị Bồ tát có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10 tại Bảo tàng quốc gia Nara, Nhật Bản. Đây là bảo vật Quốc gia Nhật Bản. Yakushi Nyorai (Bhaiṣajyaguru) and two Bodhisattvas statues at Nara National Museum, 10th century. Japan’s National Treasure.

Tôn ảnh tượng cổ Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

Tượng Phật Dược Sư và hai vị Bồ tát có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10 tại Bảo tàng quốc gia Nara, Nhật Bản. Nhật Bản coi đây là…

Read More »

Cập nhật tôn ảnh Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang…

Read More »

[Tốt nhất 2017] Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »

[Tốt nhất 2017] Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly và 12 Đại Tướng Dược Xoa

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »

[Tốt nhất 2017] Tôn tượng Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang màu vàng

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »