Ảnh Phật Dược Sư

Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

Nam mô Dược Sư Phật | Namo Medicine Buddha Nam mô Dược Sư Phật | Namo Medicine Buddha Nam mô Dược Sư Phật | Namo Medicine Buddha Nam mô Dược Sư [...]

Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

Tháng Một 17, 2018 | 0 Comments

1) Phật Dược Sư ở giữa: Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre—See Dược Sư Tam Tôn. 2) Nhật Quang Bồ Tát bên trái: Surya-prabhasana on the left. [...]
1 2 3 4