[Tốt nhất 2017] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư – phiên bản 7 Đức Thế Tôn trong một bức tôn ảnh

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »

[Tốt nhất 2017] Tôn ảnh Pháp Hội Dược Sư

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »

[Tốt nhất 2017] Tôn ảnh Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang thế đứng

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »

[Tốt nhất 2017] Tôn ảnh chân dung Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »

[Tốt nhất 2017] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư – phiên bản 7 Đức Thế Tôn trong 7 bức tôn ảnh – Bộ 1

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »

[cập nhật] Tôn ảnh Phật Dược Sư

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Read More »

Chủng tự Đức Phật Dược Sư phiên bản Thư Pháp

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

Read More »

[2017] Kết tập tôn ảnh tốt nhất Đức Phật Dược Sư

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »

Ảnh Chủng Tử và Dược Sư Tâm Chú

Tạng Truyền Phật Giáo ghi nhận chữ chủng tử của Dược Sư Như Lai là HŪṂ. Mời quý vị đọc thêm về Chủng tử Phật Dược Sư

Read More »

[2561] Trọn bộ tôn ảnh Phật Dược Sư kết tập 2017

Bộ sưu tập bao gồm 39 bức ảnh chất lượng cao, được chia thành 4 chủ đề: 7 Đức Phật Dược Sư, Chân dung Phật Dược Sư Lưu Ly Quang,…

Read More »

[2561] Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

Tam Thánh Tịnh Lưu Ly là ba vị thánh trong thế giới Tịnh Lưu Ly. Tịnh Lưu Ly thế giới ở phương Đông, giáo chủ là Đức Phật Dược Sư…

Read More »

[2561] Tôn ảnh Phật Dược Sư và 12 Đại tướng Dược Xoa

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát Namo Medicine Master Assembly…

Read More »