[2561] Tôn ảnh chân dung Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Namo Pure Lapis Lazuli world, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata 南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來 Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Namo Pure Lapis Lazuli world, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata 南無淨琉璃世界 – … Read more[2561] Tôn ảnh chân dung Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

[2561] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư

Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật Namo Shakya Muni Buddha 南無本師釋迦牟尼佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine … Read more[2561] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư