Ảnh Phật Dược Sư

[2561] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư

Tháng Chín 19, 2017 | 0 Comments

Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine [...]
1 2 3 4