Trọn bộ tôn ảnh sưu tập về Đức Phật Thích Ca đến cuối năm 2018

Bộ sưu tập gồm hơn 350 ảnh với kích thước khác nhau, chủ đề chính yếu bao gồm: Đức Phật Đản Sanh, Đức Phật Thành Đạo, Đức Phật thiền định,…

Read More »

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca với Đắc Giáo Nghĩa Ấn

Read More »

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca thành đạo

The Buddha’s enlightenment – Đức Phật thành đạo The Buddha’s enlightenment – Đức Phật thành đạo The Buddha’s enlightenment – Đức Phật thành đạo The Buddha’s enlightenment – Đức Phật…

Read More »

Tôn ảnh mừng Phật Đản

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNGTHÍCH CA MÂU NI…

Read More »

Tôn ảnh Phật Thích Ca và hai vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp

1. Đức Phật Thích Ca ở giữa. Shakyamuni Buddha on the center. 2. Tôn giả A Nan bên trái. Ananda on the left 3. Tôn giả Ca Diếp bên phải….

Read More »

Tôn ảnh Tam Thánh Sa Bà

1. Phật Thích Ca ở giữa. Shakyamuni Buddha on the center. 2. Bồ tát Địa Tạng bên trái. Kṣitigarbha Bodhisattva on the left 3. Bồ tát Quan Thé Âm bên…

Read More »

Tôn ảnh tóm tắt cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Read More »

Tôn ảnh pháp hội Phật Thích Ca thuyết giảng

Read More »

Tôn ảnh đen trắng Phật Thích Ca

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA…

Read More »

Tôn ảnh Phật Thích Ca tu khổ hạnh (tượng Tuyết Sơn)

Sáu Năm Khổ Hạnh Rừng Già Gian Nan Ai Bằng Đức Thích Ca Sáu Năm Khổ Hạnh Rừng Già Gian Nan Ai Bằng Đức Thích Ca Sáu Năm Khổ Hạnh…

Read More »

Tôn ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni và Nhị Vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa) 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center) NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Tôn Giả A Nan (bên phải Đức Phật) và…

Read More »

Tôn ảnh Phật Thích Ca và 5 anh em Kiều Trần Như

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA…

Read More »