Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Đại Thế Chí Bồ tát

Đại Thế Chí Bồ tát

Đại Thế Chí Bồ tát

Bồ tát Đại Thế Chí còn gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát… Đại Thế Chí Bồ tát vì Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ …

Đọc chi tiết