Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Địa Tạng Bồ tát toàn tập / Danh hiệu, Đại nguyện Địa Tạng Bồ tát

Danh hiệu, Đại nguyện Địa Tạng Bồ tát

THƯỜNG TRỤ TAM BẢO: ĐỨC ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – P1 Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng …

Đọc chi tiết

SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – P1 Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng …

Đọc chi tiết

SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỔ TÁT – Tạp chí Từ Bi Âm

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT —o0o— SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỔ TÁT Tạp chí Từ Bi Âm Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ …

Đọc chi tiết