Saturday , February 24 2018

Dược Sư Kinh Pháp

Dược Sư Tam Muội Hành Pháp

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1483 DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP Hán Văn: Thiên Khê Tỳ Kheo THỌ ĐĂNG tập Việt dịch: HUYỀN THANH _ Thứ nhất: Định tên Dược Sư Tam Muội: tức Tam Ma Địa (Samādhi) đã nhập vào, ấy là hành xứ thâm sâu …

Đọc chi tiết