Saturday , February 24 2018

Pháp môn Dược Sư

Nghi thức đơn giản trì chú Dược Sư

_Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn: (7 lần đến 108 lần) NAMO BHAGAVATE BHAIṢAIJYA GURU VAIḌŪRYA PRABHĀ RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA TADYATHĀ BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYA SAMUDGATE SVĀHĀ Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha Nam mô …

Đọc chi tiết

Chủng tử Phật Dược Sư

Chủng tử (zh. zhŏngzí 種子, ja. shushi/shuji, sa. bīja) nghĩa là mầm sống, hạt mầm, hạt giống. Thuật ngữ này vốn chỉ cho hạt giống thực vật, nhưng được dùng trong Phật giáo với ý nghĩa ẩn dụ: Với một tôn giáo dựa vào thuyết “nhân quả”, thì chủng tử …

Đọc chi tiết