Thần chú Dược Sư

Nguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nguyệt Tịnh, Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nguyệt Quang Bồ Tát là vị hầu cận bên phải Đức Phật Dược Sư (Bhaiṣaijya-guru-buddha) tại Thế Giới Tịnh Lưu Ly …

Đọc chi tiết

Nhật Quang Bồ Tát Chân Ngôn

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nhật Quang Biến Chiếu, Nhật Diệu cùng với Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) là hai vị Đại Thị Giả của Đức Phật Dược Sư (Bhaiṣaijya-guru-buddha) trong Thế …

Đọc chi tiết