Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Nhiên Đăng Cổ Phật

Nhiên Đăng Cổ Phật

Hình tượng Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Theo truyền thuyết, thân Phật Nhiên Ðăng cao “80 trượng”, giáo hóa 84.000 vị A-la-hán, Ngài sống 100.000 năm. Tháp đựng xá-lị Phật Nhiên Ðăng cao 36 do-tuần (s: yojana » 15-20km). Trong Thập Quyển, quyển thứ hai ghi nhận hình tượng của Định Quang Như Lai là: “Ngồi Kiết …

Đọc chi tiết

Danh hiệu Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

1. Phạn: Dīpankara Pāli Dīpamkara Miến Điện: ဒီပင်္ကရာ ([dìpɪ̀ɴkəɹà]) Trung: 燃燈佛 (Rándēng Fo) Mông Cổ: ᠵᠣᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠢᠸᠠᠩ᠋ᠭᠠᠷ; Зулын Зохиогч, Дивангар; Zula yin Zohiyagci, Divangar Tây Tạng: mar me mdzad Việt: Nhiên Đăng Phật 2. Nhiên Đăng Phật, tên Phạn là Dīpaṃkara, dịch âm là Đề Hòa Kiệt La, Đề …

Đọc chi tiết