Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Hộ Pháp Chư Thiên

Hộ Pháp Chư Thiên

Đại Bàng Kim Sí Điểu

Để giúp cho các loài Kim Sí Điểu, quỷ thần, La Sát, quỷ Tử Mẫu khi đã từ bỏ tà pháp khỏi bị đói khát thúc bách trở lại đường ác, giữ được chính mạng, đức Phật chế Luật cho tăng, ni trước khi ngọ trai, phải nâng bát lên …

Đọc chi tiết