Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật

Thích Ca Mâu Ni Phật

Kinh Phật Sở Hành Tán

PHẬT SỞ HÀNH TÁN KINH Buddhacarita-kavya sutra Nguyên tác: Mã Minh Bồ-tát. Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người xứ Thiên trúc. Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh “Phật sở hành tán” (Buddhacarita) được xem là tác phẩm “trường ca” đầu tiên, …

Đọc chi tiết

Kinh Nàlaka

Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I – Kinh Tập | Chương 3 – Tiểu Phẩm Kinh Nàlaka (Sn 131) 679. ẩn sĩ Asita, Trong lúc giữa ban ngày, Thấy chúng các chư Thiên Cõi trời Ba mươi ba, Họ hoan hỷ vui …

Đọc chi tiết

Tâm Ca Phật Đản

Đức Phật ra đời với một mục đích : ( Khai thi chúng sanh , ngộ nhập Phật tri kiến ) Tức là chỉ cho chúng ta tỉnh thức, lìa xa khổ đau và được an lạc thấy biết như Phật. Đạo Phật đã phát triển và tồn tại hơn …

Đọc chi tiết