Kinh Phật Sở Hành Tán

PHẬT SỞ HÀNH TÁN KINH Buddhacarita-kavya sutra Nguyên tác: Mã Minh Bồ-tát. Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người xứ Thiên trúc. Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh “Phật sở hành tán” (Buddhacarita) được xem là tác phẩm “trường ca” đầu tiên, của Phật giáo Bắc truyền … Read moreKinh Phật Sở Hành Tán

Phật Thuyết Kinh Thập Nhị Du

Kinh Thập Nhị Du

Đông Tấn Ca Lưu Đà Già dịch
Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
***

Ngày xa xưa, cách đây vô số kiếp, có Bồ-tát là quốc vương. Cha mẹ Ngài mất sớm, Ngài bèn nhường ngôi cho em mình, bỏ nước đi cầu đạo, từ xa Ngài thấy một vị Bà la môn họ Cù đàm (Bồ Tát) nhân đó theo Bà la môn đi học đạo. Vị Bà la môn ấy bảo “Bồ Tát” rằng:

– Hãy cởi bỏ y phục của nhà vua đi! Hãy bện tóc làm thành áo, hãy ăn mặc như ta! Và lấy họ của ta là Cù Đàm.

Bấy giờ “Bồ Tát” dùng y phục này để mặc, lấy họ là Cù đàm, giữ chí trong sạch vào trong núi sâu, rừng rú hiểm trở để tọa thiền suy niệm đạo.

Read morePhật Thuyết Kinh Thập Nhị Du

Kinh Nàlaka

Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Tập I – Kinh Tập | Chương 3 – Tiểu Phẩm
Kinh Nàlaka (Sn 131)

679. ẩn sĩ Asita,
Trong lúc giữa ban ngày,
Thấy chúng các chư Thiên
Cõi trời Ba mươi ba,
Họ hoan hỷ vui vẻ,
Với y áo, thanh tịnh,
Họ cung kính In-đa,
Các vị ấy cầm áo
Với nhiệt tình nói lên,
Những lời khen tán thán.

Read moreKinh Nàlaka

[0189] KINH NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

KINH NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng pháp sư Cầu-na-bạt-đà-la, người Thiên trúc.

QUYỂN 1
Tôi được nghe như vầy:
Một thời Phật cùng chư Tỳ-kheo trú ở vườn Trúc tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Các vị Tỳ-kheo mỗi sáng thường mặc ca-sa, ôm bình bát đi vào thành khất thực, xong về thọ trai rồi mỗi vị rửa tay xếp y, cất bát. Hôm ấy chư vị cùng tụ họp tại giảng đường bàn về nhân duyên trong quá khứ.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng thiên nhó thanh tịnh siêu thế nghe được lời luận bàn của các Tỳ-kheo, liền rời khỏi chỗ ngồi đến giảng đường, ngồi vào giữa đại chúng rồi lên tiếng hỏi các Tỳ-kheo:

Read more[0189] KINH NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

[0186] KINH PHỔ DIỆU

PHẬT NÓI KINH PHỔ DIỆU
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Pháp sư Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt chi.

QUYỂN I
Phẩm 1: Bàn Về Giáng Thần Nghe như vầy:
Một thời, Đức Phật ngự tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với đông đủ chúng đại Tỳ-kheo, một vạn hai ngàn người và Bồ-tát, ba vạn hai ngàn người. Tất cả là những bậc đã đạt trí tuệ và thần thông tự tại vô ngại, chỉ còn thọ sinh một lần nữa sẽ thành Chánh giác. Các vị đã từng bỏ thân mạng bố thí, trì giới trong sáng, nhẫn nhục, điều phục ý, nhất tâm, tinh tấn, trí tuệ, phương tiện, khéo léo, vượt trên tất cả, hiểu rõ vạn pháp thảy đều như huyễn, như ngựa đồng hoang, như bóng, như tiếng vang, như cây chuối, như huyễn hóa, như bóng trăng, đều vô sở hữu. Đối với những việc có lợi, không lợi, khen chê, khổ vui, có tiếng, không danh tiếng, đều tự tại an nhiên, đã vượt qua tất cả các pháp sở hữu đó của thế gian, thần thông du hóa tự tại, đạt các pháp tổng trì, một mình du hóa khắp ba cõi, như mặt trời chiếu sáng. Các bậc Bồ-tát với chí nguyện đầy đủ, thường qua lại trong năm đường để cứu giúp những khốn nguy ách nạn, phân biệt biện tài, định ý vô ngại, đều là do tự bản thân mình đã hoàn thành pháp nhẫn một cách trọn vẹn. Các ngài trụ chỗ vô trụ để độ thoát khắp mười phương. Tên của các ngài là Bồ-tát Từ Thị, Bồ-tát Tổng Hào Vương,

Read more[0186] KINH PHỔ DIỆU

Niên đại xuất gia, thành đạo trong kinh Phật Bản Hạnh Tập

Kinh Phật bản hạnh tập là bộ kinh dài nhất trong mảng kinh của Bắc truyền viết về lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh này đã kết hợp giới thiệu một cách phong phú về quá trình tu tập của Ðức Phật Thích Ca.

Read moreNiên đại xuất gia, thành đạo trong kinh Phật Bản Hạnh Tập

[!] Kinh Phật Bản Hạnh Tập

Kinh Phật bản hạnh tập là bộ kinh dài nhất trong mảng kinh của Bắc truyền viết về lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh này đã kết hợp giới thiệu một cách phong phú về quá trình tu tập của Ðức Phật Thích Ca.

Về niên đại xuất gia và thành đạo của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, các tài liệu ghi nhận không đồng nhất. Theo Ðại tạng kinh Ðại chính tân tu (ÐTK ÐCTT) thì toàn bộ các kinh điển Hán dịch viết về cuộc đời Ðức Phật – kể cả mảng tiền thân của Ngài – đã được tập hợp đưa vào phần hai của Ðại tạng kinh ấy, mang tên là Bản duyên bộ, gồm 2 tập; tập 3 gồm các kinh từ N.152 đến N.191; tập 4 gồm các kinh từ N.192 – N.219. Trong ấy có một số kinh đã nêu rõ về 2 niên đại kể trên.

Read more[!] Kinh Phật Bản Hạnh Tập

[!] Kinh Đại Bổn Duyên (Kinh Đại Bản)

Kinh Đại Bổn Duyên, Tương đương Pali D.14. Mahanpadanasutta: Đức Phật kể về sự tích của sáu Đức Phật quá khứ và đến Đức Thích-ca là thứ 7. Kinh có thể được chia thành ba phần:
a) Từ đầu… cho đến đoạn ‘Kẻ trí nào nghe đến nhom duyên đó mà không vui mừng, sanh tâm ưa muốn!Lược thuật về số kiếp, danh tánh, chủng tộc, quốc gia, phụ mẫu, các đại đệ tử, thị giả, các hội thuyết pháp của Phật Tì-bà-thi, Thi-khí, Tì-xá-phù, Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm, Ca-diếp và Thích-ca Mâu-ni.
b) Đoạn tiếp theo… cho đến ‘Nói xong bài kệ, bỗng nhiên biến mất’: Tường thuật chi tiết sự tích Phật Tỳ-bà-thi, từ Đâu-suất giáng thần, đản sanh, hiện thọ dục lạc, xuất du bốn cửa thành, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, thuyết giới và nhập Niết-bàn.

Read more[!] Kinh Đại Bổn Duyên (Kinh Đại Bản)

[!] Kinh Đại Bổn

KINH ĐẠI BỔN (MAHÃPADÃNASUTTA)

Trường Bộ Kinh tập I – Nikaya Pali
Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu

I

1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Savatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy giờ, số đông các Tỷ-kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp lại Hoa Lâm viên đường, pháp thoại thuộc về tiền thân được khởi lên: “Đây là tiền thân, đây là tiền thân”.

Read more[!] Kinh Đại Bổn

[0185] KINH BẢN KHỞI THÁI TỬ HIỆN ĐIỀM LÀNH

PHẬT NÓI KINH BẢN KHỞI THÁI TỬ HIỆN ĐIỀM LÀNH (Kinh Thái tử thụy ứng bản khởi) Hán dịch:Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt chi Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh —o0o— QUYỂN THƯỢNG Đức Phật dạy: -Ta nhớ thuở xa xưa trải qua vô số kiếp, khi còn là phàm … Read more[0185] KINH BẢN KHỞI THÁI TỬ HIỆN ĐIỀM LÀNH