[0184] KINH TU HÀNH BẢN KHỞI

KINH TU HÀNH BẢN KHỞI

Hán dịch:Đời Hậu Hán, Sa-môn Trúc Đại Lựcvà Khang Mạnh Tường
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
—o0o—

QUYỂN THƯỢNG

Phẩm 1: BIẾN HIỆN

Nghe như vầy:
Một thời Đức Phật ngự nơi tinh xá của dòng họ Thích, dưới tàng cây Ni-câu-đà, thuộc nước Ca-duy-la-vệ cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị. Những vị này đều đã đắc quả A-la- hán. Từ lâu họ đã theo Phật tịnh tu phạm hạnh, các lậu đã hết, tâm ý thanh tịnh, trí tuệ tự tại, thông hiểu các pháp, đã buông gánh nặng, đạt được điều mong muôn. Các vị Tỳ-kheo này đã đoạn ba cõi, điều cần hiểu đã hiểu, đầy đủ ba thần túc và được lục thông. Và chúng Tỳ-kheo-ni như Đại Ái Đạo… năm trăm người, không thể kể hết. Các chúng Ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, các chúng Bà-la-môn học thuyết khác, Ni-kiền,… nhiều vô số, đều đến trong hội chúng.

Read more[0184] KINH TU HÀNH BẢN KHỞI

16. KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRƯỜNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn
(Mahàparinibbàna sutta)

Tụng phẩm I

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà-thế, con bà Vi-đề-hi), vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà), muốn chinh phục dân Vajjì (Bạc-kỳ). Vua tự nói: “Ta quyết chinh phạt dân Vajjì này, dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì; ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vong”.

Read more16. KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

14. KINH ĐẠI BỔN

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRƯỜNG BỘ

Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu
—o0o—

14. Kinh Ðại bổn
(Mahàpadàna sutta)

Tụng phẩm I

1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy giờ, số đông các Tỷ-kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp lại Hoa Lâm viên đường, pháp thoại thuộc về tiền thân được khởi lên: “Ðây là tiền thân, đây là tiền thân”.

Read more14. KINH ĐẠI BỔN

[0187] KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Trang 01. Mục lục Quyển I Trang 02. Phẩm 1: Mở Đầu Trang 03. Phẩm 2: Cung Trời Đâu Suất Trang 04. Phẩm 3: Chủng Tộc Thù Thắng Trang … Read more[0187] KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM