A Di Đà Phật Chân Ngôn

A DI ĐÀ PHẬT CHÂN NGÔN Biên soạn: HUYỀN THANH 1_ A Di Đà Phật Nhất Tự Tâm Chú (1): 湡 唒亦破 猭 Oṃ Amidhva hrīḥ _ A Di Đà…

Read More »

Chân ngôn Nhiên Đăng Cổ Phật

Chân ngôn Đức Phật Nhiên Đăng Oṃ samādhi-jvala svāhā

Read More »

Nguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nguyệt Tịnh, Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nguyệt…

Read More »

Nhật Quang Bồ Tát Chân Ngôn

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nhật Quang Biến Chiếu, Nhật Diệu cùng…

Read More »

Thần chú của Bồ-tát Chấp Kim Cang, Thích, Phạm, Tứ thiên vương hộ trì người trì tụng kinh Dược Sư

“Đát điệt tha át lâu? Mạt lâu, đát la lâu, ma ma lâu cụ sái ha hô ê mạt la mạt la mạt la, khẩn thọ sái bồ sái sa…

Read More »

Thần chú của Bồ tát Chấp Kim Cang hộ trì người trì tụng kinh Dược Sư

Nam ma đa nam, tam miệu tam Phật đà nam. Nam ma tát bà bả, chiết la đạt la nam đát điệt tha, yểm bả chiết sái, bả chiết sái,…

Read More »

Thần chú Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

DƯỢC SƯ ĐẠI ĐÀ-LA-NI “Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xả lũ rô thích lưu ly bát lặt bà yết ra xà giả đát tha yết đa giả,…

Read More »

Thần chú của Đức Phật Dược Sư Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

“Đát điệt tha, tất đế tất đế, tô tất đế, mô triết nhĩ mộc sát nhĩ, mục đế tỳ mục đế, im mạt lệ tỳ mạt lệ, man yết lệ…

Read More »

Thần chú Địa Tạng Bồ tát

Tâm chú Địa Tạng chữ Siddham Tâm chú Địa Tạng phiên âm: oṃ kṣi ti ga rbha bo dhi sa ttva yaḥ oṃ kṣitigarbha bodhisattva yaḥ Tâm Chú Địa Tạng…

Read More »

Những câu thần chú Phật giáo thấm đẫm oai lực

1. Om Namo Manjushriye Namah Sushriye Nama Uttama Shriye Svaha: Thần chú và lời cầu nguyện cho sự lễ lạy, (niệm 3 lần với lễ lạy) – 2. Tăng hiệu…

Read More »

Chú Kim Cang Tát Đỏa

Chú Kim Cang Tát Đỏa Trong Phật giáo Tây Tạng có pháp môn quán tưởng và trì chú Kim Cang Tát Đỏa (Dorjé Sempa) tiếng Sanscrit là Vajrasattva. Hiện nay…

Read More »

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN Nam-mô bạt dà phạt đế, Bệ sát xả, Lụ rô thích lưu ly, Bát lặt bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa…

Read More »