Thần chú

A Di Đà Phật Chân Ngôn

Tháng Tám 29, 2017 | 0 Comments

A DI ĐÀ PHẬT CHÂN NGÔN Biên soạn: HUYỀN THANH 1_ A Di Đà Phật Nhất Tự Tâm Chú (1): 湡 唒亦破 猭 Oṃ Amidhva hrīḥ _ A Di Đà Phật Nhất Tự [...]

Nguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni

Tháng Một 8, 2017 | 0 Comments

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nguyệt [...]

Nhật Quang Bồ Tát Chân Ngôn

Tháng Một 8, 2017 | 0 Comments

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nhật Quang [...]

Thần chú Địa Tạng Bồ tát

Tháng Tám 12, 2016 | 0 Comments

Tâm chú Địa Tạng chữ Siddham Tâm chú Địa Tạng phiên âm: oṃ kṣi ti ga rbha bo dhi sa ttva yaḥ oṃ kṣitigarbha bodhisattva yaḥ Tâm Chú Địa [...]

Chú Kim Cang Tát Đỏa

Tháng Hai 12, 2016 | 0 Comments

Chú Kim Cang Tát Đỏa Trong Phật giáo Tây Tạng có pháp môn quán tưởng và trì chú Kim Cang Tát Đỏa (Dorjé Sempa) tiếng Sanscrit là Vajrasattva. [...]

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

Tháng Một 15, 2016 | 0 Comments

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN Nam-mô bạt dà phạt đế, Bệ sát xả, Lụ rô thích lưu ly, Bát lặt bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra [...]
1 2 3 4