Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng – Đại Chánh Tập 8, Số 250-255, 257 – Phiên âm, Việt dịch: Nguyên Tánh (8/2009)

Bát-nhã Ba-la-mật- đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh, thường được tụng trong mỗi buổi lễ tại các chùa. Bản kinh này là của Ngài Huyền Trang (cũng gọi…

Read More »

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH THIÊM TÚC No. 553 Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Đời Minh, Quảng Đông, núi Đỉnh Hồ,…

Read More »

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu

Một niệm sát-na tâm hiện tiền của chúng ta vốn ‘trong sạch rỗng suốt, sáng tỏ thường biết’[3], chẳng ở các chỗ ‘trong, ngoài, khoảng giữa’, cũng không có dấu…

Read More »

Tâm Kinh Bát Nhã tiếng Phạn – TS Huệ Dân

प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रम् hay प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं | प्रज्ञा पारमिता हृदयम् सूत्र | Prajñāpāramitāhṛdayasūtram | Prajñā pāramitā hṝdaya sūtraṃ | Prajñā pāramitā hṛdayam sūtra. ओं नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै || Oṃ namo…

Read More »

Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Việt – trích trong tập kinh của chùa Linh Son Windsor

Thuở đức Quán Tự Tại Bồ tát tu hành đã tiến sâu đến chổ trí tuệ bên kia bờ, ngài soi thấy năm uẩn đều không, nên độ được tất…

Read More »

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã

Giới thiệu : Tâm kinh Tuệ Giác Qua Bờ là tên và kinh văn mới của kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa thường gọi là Bát Nhã…

Read More »

Bát Nhã Tâm Kinh lược giải – HT Duy Lực

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana Hoa Kỳ xuất bản I. GIẢI THÍCH ĐỀ KINH Sáu chữ…

Read More »

Bát Nhã Tâm Kinh giảng – HT Tịnh Không

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không Địa điểm: Thánh Hà Tây Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Viên Đạt cư sĩ…

Read More »

Bát Nhã Tâm Kinh giảng – HT Thích Trí Thủ

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Thích Trí Thủ Tu Viện Quảng Hương – Chùa Già Lam LỜI GIỚI THIỆU Tâm kinh Bát nhã, kể từ ngày bản…

Read More »

Bát Nhã Tâm Kinh giảng – HT Tuyên Hóa

BÁT NHÃ TÂM KINH HT. Thích Tuyên Hoá Lược Giảng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH “Quán Tự Tại Bồ Tát…

Read More »

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải – HT Thanh Từ

BÁT NHÃ TÂM KINH GIẢNG GIẢI Hoà Thượng Thích Thanh Từ Thiền viện Thường Chiếu LỜI ĐẦU SÁCH Hệ Bát-nhã là một bộ phận trọng yếu trong Tam tạng Thánh…

Read More »

Bát Nhã Tâm Kinh, प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं, Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ, trong Phạn ngữ (phần 2)

Bodhisattva có nghĩa là người có tấm lòng bao la, một bậc Thánh hoàn hảo, đầy lòng từ bi thương yêu chúng sinh, Giác hữu tình. Bodhisattvo là dạng viết…

Read More »