Bát Nhã Tâm Kinh

Tụng Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

Tháng Tám 16, 2012 | 0 Comments

Bản tụng Hán Việt (ENGLISH BELOW): Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết [...]

Bát Nhã Tâm Kinh

Tháng Hai 7, 2012 | 0 Comments

BÁT NHÃ TÂM KINH BẢN HÁN NGỮ Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời , chiếu kiến ngũ-uẩn giai không , độ nhất thiết [...]
1 2